വീട്ടിലെ വസ്തുക്കളുടെ സ്ഥാനം തെറ്റിയാൽ വീടിന് ഉണ്ടാകുന്ന ദോഷങ്ങൾ… ചൂല് ഈ സ്ഥാനത്തെങ്കിൽ ധനം കുമിഞ്ഞു കൂടും… കൂടുതൽ വിശദാംശങ്ങൾക്കായി വീഡിയോ കാണുക…

വാസ്തു അനുസരിച്ച് വീട്ടിലെ ഓരോ വസ്തുക്കളും ഓരോ സ്ഥാനങ്ങൾ അർഹിക്കുന്നു. സ്ഥാനം തെറ്റിയാൽ അവ വളരെ വിപരീതമായ ഫലങ്ങൾ ആണ് നൽകുക. പ്രത്യേകിച്ച് വാസ്തു ശാസ്ത്രം എന്ന് പറയുന്നത് വീടും അതിൻറെ ചുറ്റുപാടുമുള്ള സ്ഥലവും അതിൻറെ ഊർജ്ജം കുടുംബത്തിൽ അധിവസിക്കുന്ന ആളുകളുടെ ഉന്നമനത്തിനും, ഉയർച്ചയ്ക്കും, സാമ്പത്തിക അഭിവൃദ്ധിക്കും, ഐശ്വര്യത്തിനും കാരണമാകുന്നു എന്നാണ് അനുശാസിക്കുന്നത്.

വീട്ടിലെ തെറ്റായ സ്ഥാനത്ത് ഉണ്ടാകുന്ന ഓരോ വസ്തുക്കളും ആദ്യം ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഐശ്വര്യ കേടാണ്. സാമ്പത്തിക നഷ്ടവും മറ്റുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകളും കുടുംബാംഗങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള കലഹം, അപകടം, മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇവയൊക്കെ അനർത്ഥങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്ന സാഹചര്യങ്ങൾ ആയിരിക്കും. ഓരോ വസ്തുക്കളും സ്ഥാനം തെറ്റിയാൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഫലങ്ങൾ. ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ വളരെ നിസ്സാരമെന്ന് വിചാരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ. അതിൻറെ പ്രാധാന്യം മനസ്സിലാക്കിയാൽ, അതിൻറെ മാറ്റം മനസ്സിലാക്കിയാൽ അത്ഭുതപ്പെട്ടുപോകും. അതിൻറെ ഫലങ്ങൾ വലിയ മാറ്റങ്ങൾ ആണ് ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാക്കുക.

ഇന്നത്തെ വിഷയം വീട്ടിൽ വൃത്തിയാക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ചൂല് വളരെ വലിയ പ്രാധാന്യം അർഹിക്കുന്ന ഒന്നാണ്. ചൂലിന് ധനവുമായി വളരെ വലിയ ബന്ധമുണ്ട്. ശരിയായി അത് ഉപയോഗിച്ചില്ലെങ്കിൽ സാമ്പത്തിക നഷ്ടവും, മറ്റുള്ള കടബാധ്യതകളും വർദ്ധിക്കാൻ ഇതു മാത്രം മതി. ചൂല് ശരിയായ രീതിയിൽ ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ അത് ശരിയായി സ്ഥാനത്ത് വയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ ധനപരമായി ട്ടുള്ള പുരോഗതി ആ വീട്ടിൽ ഉണ്ടാകും. ചൂല് വെക്കുന്ന സ്ഥാനം, ദിശ , ചൂട് എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കുന്നു… ഇതൊക്കെ വളരെ പ്രാധാന്യമർഹിക്കുന്ന ഒന്നാണ്.

ചൂൽ ഇൻറെ ഉപയോഗം ധനത്തിന് അഭിവൃദ്ധി ആ വീടിനെ ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. പലരും ശ്രദ്ധിക്കാതെ വിടുന്ന കാര്യമാണ് ചൂല്. അലക്ഷ്യമായി വലിച്ചെറിയുക, ഏതെങ്കിലും സൗകര്യമുള്ള സ്ഥലത്ത് ചൂല് നിക്ഷേപിക്കുക ഇതൊക്കെയാണ് സാധാരണ ചെയ്യാറ്.. പക്ഷേ അതിൻറെ അനന്തരഫലങ്ങൾ വീടിന് ഉണ്ടാകുന്ന അറിഞ്ഞോ അറിയാതെയോ സംഭവിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ. വളരെ വലിയ നഷ്ടങ്ങൾ വീടിനും വീട്ടിലുള്ളവർക്കു അത് വരുത്തുന്നു.