സ്ത്രീകൾ ആരും ആറു പുരുഷ രഹസ്യങ്ങൾ അറിയാതെ പോകരുത്,

ഇന്നു നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്, ഒത്തിരിയേറെ ശാരീരിക മായിട്ടുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകൾക്ക്, ടിപ്പുകൾ നമ്മൾ ധാരാളമായി കേൾക്കാറുണ്ട്. പക്ഷേ ഇവിടെ വരുന്ന ചികിത്സിക്കുന്ന ആളുകളിൽ കണ്ടു കാര്യം, ശരീരത്തിന് പ്രശ്നങ്ങൾ മാറിയാലും അവർക്ക് വീണ്ടും…

കണ്ണ്ചൊറിച്ചിലിന് ഉള്ള പ്രധാന കാരണങ്ങളും അതിനുള്ള പരിഹാരമാർഗങ്ങളും… ഈനാച്ചുറൽ ഒറ്റമൂലികൾ ട്രൈ…

കണ്ണ് ചൊറിച്ചിൽ പലപ്പോഴും ഒരുപാട് പേരെ അലട്ടുന്ന ഒരു പ്രശ്നമാണ്. പലപ്പോഴും നമ്മൾ തിരക്കിട്ട് എന്തെങ്കിലും ജോലി ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് മീറ്റിംഗ് അറ്റൻഡ് ചെയ്ത സമയത്ത് കണ്ണ് തിരുമ്മി ഇരിക്കുക.. ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ കണ്ണ് ചുവന്നു വരിക കണ്ണിന് നീറ്റൽ…

നിങ്ങൾക്ക് ഫാറ്റിലിവർഉണ്ടോ എന്ന് എങ്ങനെതിരിച്ചറിയാം… ഫാറ്റി ലിവർഉള്ള ആളുകൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതും…

ഫാറ്റി ലിവർ രോഗം എന്നു കേൾക്കുമ്പോൾ ആർക്കും പുതുമയുള്ള ഒരു രോഗമല്ല.. അത്രത്തോളം കോമൺ ആയിട്ട് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ ഒരുപാട് പേർക്ക് ഇന്ന് ഈ അവസ്ഥ ഉണ്ട്. പലപ്പോഴും എന്തെങ്കിലുമൊരു ആവശ്യത്തിന് നമ്മൾ വയറിന് സ്കാൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ആയിരിക്കും ഫാറ്റി ലിവർ…

ബിപിജീവിതശൈലിയിലൂടെ എങ്ങനെ മാറ്റിയെടുക്കാം… ബിപിഅപകടകാരിയായി മാറുന്നത് എപ്പോൾ… എല്ലാവരും…

ഒരാൾക്ക് ബിപിക്ക് മരുന്ന് തുടങ്ങുന്നത് എങ്ങനെയാണ്... സാധാരണ എന്തെങ്കിലും ഒരു അസുഖത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ ആവശ്യത്തിനുവേണ്ടി ഡോക്ടറെ കാണാൻ പോകുമ്പോൾ ഡോക്ടർ ബിപി പരിശോധിച്ച് കൂടുതലാണെങ്കിൽ പറയും നിങ്ങൾക്ക് ബിപി കൂടുതലാണ് കുറച്ചുദിവസം കഴിഞ്ഞ് ബിപി…