ശരീരത്തിൽ ചൊറിച്ചിൽ തടിപ്പുകൾ ഒന്നും വരില്ല ഈ ഭക്ഷണങ്ങൾ ഒഴിവാക്കിയാൽ

ഒന്ന് ഞാനിവിടെ വന്നിട്ടുള്ളത് വളരെ സർവസാധാരണമായി സ്കിൻ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു അലർജി കുറിച്ച് സംസാരിക്കാനാണ് ചുമന്ന ചൊറിച്ചിൽ ഓടുകൂടി തട്ടിപ്പു കൂടിവരുന്ന സ്കിൻ വരുന്ന ഒരു അലർജി ആയ urticariya എന്ന സുഹൃത്തെ കുറിച്ചാണ് ഞാൻ ഇവിടെ സംസാരിക്കാനായി പോകുന്നത് അസുഖത്തിന് ലക്ഷണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്നുപറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സ്കിന്നിൽ ചുവന്നു തടിച്ചു വരിക ഈ ആളുകളിൽ ഇത് ചുണ്ട് നീര് വെച്ച് വരും മുഖം നീര് വെച്ച് വരും യൂറിൻ പാസ് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലങ്ങളിലെല്ലാം നീര് വെച്ച് വരുക ഇതിനെ നമ്മൾ ആൻജിയ eteima എന്ന് പറയുന്നു രണ്ട് ലക്ഷണങ്ങൾ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മുടെ ഈ അസുഖത്തെ ആർട്ടിക്കേറിയ എന്നു പറയുന്നത് ഈ അസുഖം പ്രായവ്യത്യാസമില്ലാതെ ആളുകളിലും കാണാറുണ്ട്.

   

കുട്ടികളിലും കാണാൻ മുതിർന്നവരിലും കാണാം മുതിർന്നവരിൽ 20 മുതൽ 40 വയസ്സിനു ഇടയിലുള്ള ഉള്ള ആളുകളിൽ ആണ്, കൂടുതലായും കണ്ടു വരുന്നത് ഇത് സ്ത്രീകളിലാണ് കൂടുതലായും കണ്ടു കാണുന്നത്. അസുഖം എന്തുകൊണ്ടാണ് വരുന്നത് ഒരുപാട് കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് ഈ അസുഖം വരാം മതത്തെ ഒരു കാരണം ഇൻഫെക്ഷൻ പല്ലിനെ മൂക്ക് സംബന്ധമായ അല്ലെങ്കിൽ ചെവി സംബന്ധമായി അല്ലെങ്കിൽ തൊണ്ടവേദന ഇവിടെയെല്ലാം വരുന്ന ബാക്റ്റീരിയൽ ഇൻഫെക്ഷൻ കൊണ്ട് ഇത് വരാൻ വയറിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഫംഗസ് ഇൻഫെക്ഷൻ വൈറൽ ഇൻഫെക്ഷൻ കൊണ്ടുവരാം അനാഥനായി തന്നെ കൊക്കപ്പുഴു എന്നീ കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടുവരാം ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.