ഇതുപോലെ ചെയ്താൽ ശരീരത്തിൽ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ കാണുന്ന വേദന പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇല്ലാതെയാകും

ഇന്ന് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്ന വാതരോഗങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് നമ്മുടെ എല്ലാം വീടുകളിൽ ഒരു 50 വയസ്സ് കഴിഞ്ഞ ആളുകളുടെ പ്രശ്നം ആണ് കഴുത്ത് വേദന മുട്ടുവേദന തോൾ വേദന ഉപ്പൂറ്റി വേദന കൈകാലുകളിലെ തരിപ്പ് ഒന്ന് ഡോക്ടറെ കാണിക്കുമ്പോൾ അവർ പറയും വാതരോഗങ്ങൾ മായി ബന്ധമുള്ള അസുഖങ്ങൾ ആണല്ലോ എന്ന് എന്തൊക്കെയാണ് വാതരോഗങ്ങൾ വാതരോഗം ആയി ബന്ധം ഉള്ള അസുഖങ്ങൾ ഏതെല്ലാം ആണ് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഇന്ന് ഞാൻ ഇവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത് രക്തവാദം സന്ധിവാതം ആമവാതം തുടങ്ങിയ അവയുടെ ലക്ഷണങ്ങളും ചികിത്സാരീതികളും ആണ് രക്ത വാദം എന്ന അവസ്ഥയെപ്പറ്റി പറയാം നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ പ്രധാന ജോയിന്റ് നെ ബാധിക്കുന്ന എന്നാണ് രക്തബന്ധം കൈകാലുകളിലെ ജോയിന്റ് കളെ ആണ്.

ഇത് പ്രധാനമായും ബാധിക്കുന്നത് ഇതിന് പ്രധാനമായും കാരണം പറയുന്നില്ലെങ്കിലും ഓട്ടോ ഇമ്മ്യൂൺ പ്രശ്നങ്ങളാണ് പറയുന്നത് പ്രധാനമായും അതായത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ പ്രതിരോധ അണുക്കൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ തന്നെ ആക്രമിക്കുന്നവരെ അവസ്ഥയാണിത് ഓട്ടോ ഇമ്മ്യൂൺ കണ്ടീഷൻ അതുപോലെതന്നെ അണുബാധ മൂലവും ഇത് കണ്ടു വരുന്നുണ്ട്. ഇനി ഇതിന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ എന്തെല്ലാം ആണ് എന്ന് നോക്കാൻ ജോയിനറുകൾ ഇളക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ട് തരിപ്പ് ഇരുന്ന് എഴുന്നേൽക്കാനും സ്റ്റെപ്പ് കയറാനും അതുപോലെ തന്നെ നടക്കാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് ഈ രക്തവാതത്തിന് ശരീരത്തിന്റെ രണ്ടുഭാഗത്തും വരെ പോലെ കാൽമുട്ടിലും എടുപ്പിലും ലക്ഷണങ്ങൾ കാണാറുണ്ട് ചില സമയങ്ങളിൽ ഒരു കാൽമുട്ടിനു ഒരു ഇടുപ്പ് സൈഡിൽ കാണാറുണ്ട്. പോലും ജോയിന്റ് കളുടെ ഘടന തന്നെ വ്യത്യാസം വരാറുണ്ട് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.