ഈ പഴത്തിന്റെ ഗുണങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുള്ളവരും കഴിച്ചിട്ടുള്ളവരും അറിഞ്ഞിരിക്കാൻ

വിശുദ്ധ ബൈബിളിലും വിശുദ്ധ ഖുർആനിലും പറയപ്പെടുന്ന വൃക്ഷങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് അത്തി. അത്തി പേരാൽ അരയാൽ ഇത്തി എന്നിവയാണ് നാല്പാമരം എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത്. നാൽപാമര ങ്ങളുടെയും കല്ലാൽ ഇൻറെയും തൊലിയാണ് പഞ്ച വൽകങ്ങൾ എന്നറിയപ്പെടുന്നത്. ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ അത്തിമരത്തെ കുറിച്ചും അത്തിയെക്കുറിച്ചും ആണ് നിങ്ങൾക്കായി പറഞ്ഞിരുന്നത്.

ആദ്യം ഇതിൻറെ ഗുണങ്ങളെയും ഔഷധ ഉപയോഗങ്ങളെയും കുറിച്ചാണ് പിന്നെ അത്തി ഉപയോഗിച്ച് സൗന്ദര്യം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിന് കുറിച്ചും ആണ് ഇന്ന് പറയുന്നത്. അത്തി സംസ്കരിക്കുന്നതിന് കുറിച്ചും അത്തിപ്പഴങ്ങൾ ഇൽ നിന്നും ജാം ഉണ്ടാക്കുന്ന കുറിച്ചും ഒക്കെയാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ. നല്ല പോഷക പ്രധാനവും ഔഷധഗുണവും ഉള്ളതാണ് ഇന്ത്യൻ അത്തി. സാധാരണയായി നമ്മുടെ നാട്ടിൽ രണ്ടുതരം അത്തിയാണ് കണ്ടുവരുന്നത്.

ചെറിയ പഴങ്ങൾ ഉള്ള ചെറിയ അത്തിയും വലിയ പഴങ്ങൾ ഉള്ള വലിയ അത്തിയും. അത്തിപ്പഴങ്ങളെ കുറിച്ചും അതിൻറെ നിരവധി ആരോഗ്യഗുണങ്ങളെ കുറിച്ചും അറിയുന്നതിനായി നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണേണ്ടതാണ്.

Like your Page to get you news like this. Share this post so that others can see and get this information. Please enter your comments in the comment box below. Like news like News Health and Kai Page.