ഭക്ഷണം കഴിച്ചു ഉടനെ തന്നെ ബാത്‌റൂമിൽ പോകണം എന്ന തോന്നൽ ഉണ്ടോ, ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾ നിർബന്ധമായും കാണണം

ഇന്ന് നമുക്ക് തൈറോയ്ഡ് ഗ്രന്ഥി, അതിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന അസുഖങ്ങൾ, ചികിത്സാരീതികൾ കുറച്ചു ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളെ പറ്റി പറയാനാണ് ഞാൻ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് . ആദ്യം തന്നെ എന്താണ് തൈറോയ്ഡ് ഗ്രന്ഥി? നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു അവയവം ആണ് തൈറോഡ് ഗ്രന്ഥി. കഴുത്തിന് മുൻവശത്ത് ചിത്രശലഭത്തിനെ ആകൃതിയിൽ, ഉള്ള ഒരു ഗ്രന്ഥിയാണ്. അതിൽനിന്ന് പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ടു ഹോർമോൺ T4, T3 ആണ് വരുന്നത്. എന്നും തൈറോയ്ഡ് ടെസ്റ്റ് ഉണ്ടാകും. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു സംശയം ആണ്. എന്താണ് T4, തന്നെ T3 എന്നു അതിൽ തന്നെ T4 ഉം T5 ആണ് തൈറോയ്ഡ് ഗ്രന്ഥിയിൽ നിന്ന് ഉൽഭവിക്കുന്നത്. TSH തൈറോയ്ഡ് stimulating hormone എന്നു പറയുന്നത്. തന്നെ T4 ഉം T5 കൂട്ടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ തൈറോയ്ഡ് ഹോർമോൺ കുറയുന്ന സ്ഥിതി, ഹൈപോതൈറോയ്ഡിസം T3, T4 കുറയുകയും, TSH അളവ് കൂടുകയും ഉണ്ടാവുന്നതാണ്. ഇനി എന്താണ് തൈറോയ്ഡ് ഹോർമോൺ .

നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ ഊർജ വിനിയോഗം തൈറോയ്ഡ് ഹോർമോൺ ശരിയായ അളവ് നമ്മുടെ എല്ലാ അവയവങ്ങളുടെയും, പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് വളരെ അത്യാവശ്യമാണ്. അപ്പോൾ അതിന്റെ അളവ് കുറയുകയോ കൂടുകയോ ചെയ്താൽ ബാക്കി എല്ലാ അവയവങ്ങളുടെയും, പ്രവർത്തനങ്ങളെ ഇത് ബാധിക്കുന്നതാണ്. ഇനി നമുക്കത് തൈറോയ്ഡ് ഗ്രന്ഥി നിന്ന് ഉൽപാദിപ്പിക്കുന്ന അസുഖമായി പറ്റി പറയാം. ഏറ്റവും കൂടുതലായി കാണുന്നത് തൈറോയ്ഡ് ഹോർമോൺ ഉല്പാദനത്തിന് ബന്ധമുള്ള അസുഖങ്ങൾ ആയിരിക്കും.

അതിൽത്തന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ തൈറോയ്ഡ് ഹോർമോൺ കുറഞ്ഞിട്ടും അത്. ഹൈപോതൈറോയ്ഡിസം ആണ്. ഒരു വീട്ടിൽ നോക്കിയാൽ തന്നെ ഒരാൾക്ക് തൈറോയ്ഡ് ഹോർമോൺ മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നവരായിരിക്കും ഒരു തൈറോഡിന് മുൻപ് കഴിക്കുന്നതും ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ എന്താണ് തൈറോയ്ഡ് ഹോർമോൺ കുറഞ്ഞാൽ ഉള്ള രോഗലക്ഷണങ്ങൾ? തൈറോയ്ഡ് ഹോർമോൺ കുറയുന്നത് ഓരോ ആളുകൾക്കും വ്യത്യസ്തമായ, രോഗലക്ഷണങ്ങൾ ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക. കൂടുതലായി അറിയുവാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായും കാണുക.