മക്കളുടെ സംസ്‌കാരച്ചടങ്ങില്‍ ആ അച്ഛനും അമ്മയും ചെയ്തത് കണ്ടോ

മക്കളുടെ സംസ്‌കാരച്ചടങ്ങില്‍ ആ അച്ഛനും അമ്മയും ചെയ്തത് കണ്ടോ? ഹോ.. പറഞ്ഞത് കേട്ടോ?

Leave A Reply

Your email address will not be published.