വെള്ളപ്പൊക്ക് ഈ അപായ ലക്ഷണങ്ങൾ അവഗണിക്കരുത്.

നിത്യവും ഓപ്പിയിൽ വരുന്ന പല സ്ത്രീകളുടേയും വളരെ സാധാരണമായ എന്നാൽ പലരും തുറന്നു പറയാൻ മടിക്കുന്ന വളരെ സാധാരണമായ ഒരു അസുഖത്തെ പറ്റി ആണ് ഞാൻ ഇന്ന് നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കുന്നത്. വെള്ളപ്പൊക്ക യുകോറിയ, വൈറ്റ് ഡിസ്ചാർജ്, അസ്ഥിഉരുക്കം എന്നീ പല പേരുകളിലായി ആണ് സ്ത്രീകൾ ഇത് നിത്യേനെ ഒപിയിൽ വന്ന് പറയാറുള്ളത്. കൗമാരക്കാരും അതുപോലെ തന്നെ യൗവനകാരിലും അതായത് ഒരു 15 മുതൽ 45 വയസ്സ് വരെയുള്ള സ്ത്രീകളിൽ വളരെ കൂടുതലായി കാണപ്പെടുന്ന ഈ ഒരു അസുഖം എന്താണ് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. എന്താണ് വെള്ളപ്പൊക്ക്.

സാധാരണ രണ്ടു തരത്തിലാണ് ഈ വെള്ളപ്പൊക്ക കാണുന്നത്. അതായത് ഒന്ന് നോർമൽ വജൈന ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്തു അബ്നോർമൽ വജൈന ഡിസ്ചാർജ്. നോർമൽ വജൈന ഡിസ്ചാർജ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സാധാരണയായി സ്ത്രീകളിൽ ഹോർമോണുകളുടെ വ്യതിയാനം മൂലം ഗർഭാശയമുഖത്ത് കൂടിവരുന്ന വളരെ കട്ടികുറഞ്ഞ വളരെ കുറഞ്ഞ അളവിൽ മാത്രം കാണുന്ന ഒരു ദ്രാവകമാണ് വെള്ളപോക്ക് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇത് സാധാരണ ആർത്തവം തുടങ്ങുന്നതിനു മുൻപ് ആയോ അതിനുശേഷം ആയോ.

ആർത്തവ ചക്രത്തിൻറെ മധ്യത്തിലായി ട്ടോ വളരെ കുറഞ്ഞ അളവിൽ വളരെ നേരിയ തോതിൽ നേരിയ കഞ്ഞിവെള്ളം പോലെയോ തെളിഞ്ഞ ദ്രാവകം ആയോ ഗർഭാശയമുഖത്ത് കൂടി പുറത്തേക്ക് വരുന്നത് ആയി കാണപ്പെടുന്നു. ഇതിന് പ്രത്യേകിച്ച് മണമോ മറ്റു ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടാകുന്നത് അല്ല. ഇത് സാധാരണ ആർത്തവം തുടങ്ങുന്നതിനു മുൻപ് കുട്ടികൾക്കും അതുപോലെ ഗർഭിണികൾക്കും സാധാരണയായി കാണപ്പെടാറുണ്ട്. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അറിയുന്നതിന് നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ തീർച്ചയായും മുഴുവനായി കാണുക.