വീട്ടിലെ അലമാരയുടെ പ്രാധാന്യങ്ങൾ… അലമാര സ്ഥാനത്ത് അല്ലെങ്കിൽ വീട്ടിൽ വന്നു ചേരുന്ന ഗുണങ്ങളും ദോഷങ്ങളും…

അലമാരയുടെ സ്ഥാനം നമ്മുടെ വീട്ടിൽ എവിടെയാണ്… എവിടെ അലമാരിയിൽ പണം സൂക്ഷിച്ചാൽ നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്നും പണം ചിലവായി പണം നഷ്ടപ്പെടാതെ നമുക്ക് എങ്ങനെ സാമ്പത്തികാഭിവൃദ്ധി നേടാം… പണം അലമാരിയിൽ സൂക്ഷിക്കുമ്പോൾ അതിൻറെ സ്ഥാനം ധനം സൂക്ഷിക്കേണ്ട ഒരു സ്ഥാനമുണ്ട്. അതിൻറെ സ്ഥാനം കൃത്യമല്ല എങ്കിൽ ആ വീട്ടിൽ അധികച്ചെലവും സമ്പത്ത് ഒഴുകിപ്പോകും.

ലക്ഷ്മി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ധനത്തിന് പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്നുവെന്നാണ്. ലക്ഷ്മി വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി പോകും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കൈയിൽ ധനം നിൽക്കാത്ത ഒരു അവസ്ഥ വരും. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നത്… ഇതിനുള്ള പ്രതിവിധികൾ എന്തൊക്കെയാണ്… എന്നു നമുക്ക് കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കാം. എല്ലാ വീടുകളിലും പൊതുവായ അലമാര ഉണ്ടാകും. അലമാര എന്തിനാണ് എല്ലാവരും ഉപയോഗിക്കുന്നത്.

വീട്ടിലെ മറ്റുള്ള വസ്തുക്കൾ അഴുക്കും ചെളിയും പൊടിയും പറ്റാതെ സൂക്ഷിക്കുന്നതിന് അലമാര ഉപയോഗിക്കുന്നു. ചിലർ ആഡംബരവസ്തുക്കളിലും അലങ്കാരത്തിന് ആയിട്ടും ഒക്കെ വലിയ രീതിയിലുള്ള മോടിപിടിപ്പിച്ചു കൊണ്ട് അലമാര വീട്ടിൽ വയ്ക്കുന്നു. പൊതുവേ എല്ലാവരും അലമാര ഉപയോഗിക്കുന്നത് ധനം സൂക്ഷിച്ചു വയ്ക്കുന്നതിനാണ്. അതുപോലെ വിലപിടിപ്പുള്ള ആഭരണങ്ങൾ പോലുള്ള വസ്തുക്കൾ സൂക്ഷിച്ചുവയ്ക്കുന്ന അതിനുവേണ്ടിയാണ് അലമാര ഉപയോഗിക്കുന്നത്.

പല നിറത്തിലും വലിപ്പത്തിലുമുള്ള അലമാരകൾ ഉണ്ടാക്കും. പക്ഷേ ഈ കാര്യങ്ങൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിച്ചാൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ നിന്നും ധനം അനാവശ്യമായി ചെലവാക്കാതെ ധനം സംഭരിച്ചു വയ്ക്കുന്നതിനും സ്വരുക്കൂട്ടി വയ്ക്കുന്നതിനും ധനാഭിവൃദ്ധി ഉണ്ടാകുന്നതിനുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാകും. ഇത് എന്തൊക്കെയാണ് എങ്ങനെയാണ് എന്നൊക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. ധനം സൂക്ഷിക്കുന്ന സ്ഥലം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്.

നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന പോലെ ഒന്നും അല്ല. അതിനു വളരെ പ്രാധാന്യമുണ്ട്. വീട്ടിൽ അലമാര സൂക്ഷിക്കുന്ന ഇന്ന സ്ഥലത്തിന് പ്രാധാന്യം വരാനുള്ള കാരണം അവിടെ ധനം സൂക്ഷിച്ചാൽ ആ വീടിൻറെ ധനത്തിന് ഉറവിടം അല്ലെങ്കിൽ ധനസമ്പാദനം വെള്ളത്തിൻറെ ഉറവ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പോലെ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കും എന്നാണ് പറയാറ്. വരുമാനം കൂടുന്ന ഈ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ ധനത്തിന് അനാവശ്യമായ ഒഴുക്ക് തടയാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും. എവിടെയൊക്കെ അലമാര വെക്കാൻ പാടില്ല… അതിനുള്ള കാരണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്…