ജീവിതത്തിൽ കുതിച്ചുയരാൻ സാധിക്കുന്ന 11 നാളുകാർ… എത്ര തകർക്കാൻ ശ്രമിച്ചാലും തളരില്ല ഇവർ ഒരിക്കലും…

തകർക്കാൻ ശ്രമിച്ചാലും തകരില്ല ഈ നക്ഷത്രക്കാർ ഒരിക്കലും. ഇവർ കുതിച്ചുയരുക തന്നെ ചെയ്യും. ഏതൊക്കെ നക്ഷത്രക്കാർ ആണ് ഇവർ എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. ഏതൊക്കെ മോശപ്പെട്ട അവസ്ഥകളിലൂടെ കടന്നു പോയാലും വലിയ നേട്ടത്തോടെ കൂടി തിരിച്ചുപിടിക്കുന്ന നേട്ടങ്ങൾ വന്നുചേരുന്ന നക്ഷത്രക്കാർ. തകർക്കാൻ ശ്രമിച്ചാലും ഏതറ്റം വരെ പോയാലും അതിനെയൊക്കെ തരണം ചെയ്തുകൊണ്ട് സാമ്പത്തിക മേഖലയിൽ ഉന്നത നേടുന്ന ജീവിതത്തിൽ അവരുടെ നഷ്ടങ്ങൾ നികത്തി വലിയ ഉയർച്ചകൾ ഇലേക്ക് കുതിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന കുറച്ച് നക്ഷത്രക്കാർ.

ജീവിതത്തിൻറെ ഏതെങ്കിലുമൊരു ഘട്ടത്തിൽ ഉയർച്ചയുടെ പടവുകൾ താണ്ടുമ്പോൾ സംഭവിക്കുന്ന കാര്യമാണ് ഏതെല്ലാം ആളുകളുടെ ജീവിതത്തിൽ പ്രധാനമായും സംഭവിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ. അവർ എത്ര തന്നെ പരിശ്രമിച്ച മുന്നോട്ട് പോയാലും ചില സമയങ്ങളിൽ ചിലരിൽ നിന്ന് പരിഹാസവും അതോടൊപ്പം തന്നെ തോൽപിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന അവസ്ഥകൾ വരെ വരുന്ന ചേരും.

തകർക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന സാഹചര്യങ്ങളിലൂടെ മുന്നോട്ടുപോകുന്ന ഒരുപാട് ആളുകൾ ഉണ്ടാകും. പലരും അതിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ ശ്രമിക്കും. പലരും വിജയിക്കും. കുറച്ചുപേർ പരാജയപ്പെടുന്നു. ഇത്തരത്തിൽ വലിയ അവസ്ഥകളിലൂടെ ദോഷകരമായ അവസ്ഥകളിലൂടെ കടന്നു പോയി കൊണ്ട് അതിനെല്ലാം തരണം ചെയ്തുകൊണ്ട് ജീവിതം തിരികെ പിടിക്കുന്ന മുന്നോട്ടുള്ള പ്രേമത്തിൽ വലിയ ഉന്നതികൾ വന്നുചേരുന്ന കുറച്ച് നക്ഷത്രക്കാർക്ക്.

ആദ്യത്തെ നക്ഷത്രം ഭരണി ആണ്. ഇവരെ എത്രകണ്ട് താഴ്ത്തിക്കെട്ടാൻ ശ്രമിച്ചാലും ഇവർ വലിയ തോതിലുള്ള പരിഹാസത്തിന് പാത്രമായാലും ഇവരുടെ മാനസിക ബലത്തിന് ഒട്ടും തന്നെ കുറവ് സംഭവിക്കുകയില്ല.