വാഹനങ്ങൾ പൊളിക്കണം കേന്ദ്ര നിയമം വരുന്നു എല്ലാവരും അറിഞ്ഞിരിക്കുക

വാഹനങ്ങൾ പൊളിക്കണം കേന്ദ്ര നിയമം വരുന്നു എല്ലാവരും അറിഞ്ഞിരിക്കുക

Everyone should know that the central law comes in to demolish the vehicles

Leave A Reply

Your email address will not be published.