ഇനി പഴയ വാഹനം പൊളിക്കേണ്ടി വരും| പുതിയ നിയമം വരുന്നു

ഇനി പഴയ വാഹനം പൊളിക്കേണ്ടി വരും| പുതിയ നിയമം വരുന്നു

Now you’ll have to break the old vehicle| New law comes

Leave A Reply

Your email address will not be published.