കമ്പിയിടാതെ പല്ലിലെ വിടവുകൾ മാറ്റിയെടുക്കാം ഒരു രൂപ പോലും ചിലവില്ലാതെ

ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ 15 ദിവസം കൊണ്ട് പല്ലിലെ വിടവ് മാറ്റാൻ ഉള്ള മാർഗ്ഗത്തെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. അതിനായി നമുക്ക് വേണ്ടത് ഒരു ചെറുതും വലുതുമായ റബർബാൻഡ് ആണ്. ആദ്യത്തെ ചെറിയ റബർബാൻഡ് മുകളിലെ മുന്നിലത്തെ രണ്ട് പല്ലിൽ നന്നായി ഇടുക.

അതുപോലെതന്നെ വലിയ റബർബാൻഡ് മുകളിലത്തെ നിരയിലെ നാലു പല്ലിൽ ഒരുമിച്ചു ചേർത്ത് ടൈറ്റിൽ ഇടുക. ഇങ്ങനെ 15 ദിവസം രാത്രിയും പകലും കൂടി ചെയ്യുന്നതുവഴി പല്ലൊക്കെ അടുത്തുവന്ന് ഭംഗിയുള്ള പല്ലിൻറെ ഉടമകൾ ആവാൻ ഒരു പൈസ പോലും കൊടുക്കാതെ നമുക്ക് സാധിക്കുന്നതാണ്.

Today’s video tells us about the way to clear the gap in the teeth in 15 days. We need a small and big rubber band. Place the first small rubber band well in the two front teeth. Similarly, put the large rubber band together in the four teeth in the upper row and put the title. By doing this for 15 days and nights, we can come closer to our teeth and become the owners of beautiful teeth without paying a single penny.

Leave A Reply

Your email address will not be published.