ഈ വസ്തുക്കൾ വിളക്കില്‍ ഇട്ട് തിരി കത്തിക്കുക

ജീവിതത്തിൽ സമ്പന്നതയിലേക്ക് എന്നുള്ളത് എല്ലാവരുടെയും ആഗ്രഹം സാമ്പത്തികം വന്നു ചേരുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന പലവിധ പ്രശ്നങ്ങൾക്കു പരിഹാരമാകുന്നു ജീവിതം ആഡംബരത്തോടെ സുഹൃത്തുക്കളുടെയും കഴിയാനുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്ന അനുഗ്രഹം വരുമ്പോൾ എല്ലാ ആഗ്രഹങ്ങളും പൂർത്തീകരിക്കാൻ സാധ്യതകൾ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിക്കുന്നു.

അതിലൂടെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ കടക്കെണി സാമ്പത്തിക പരാധീനതകൾ ദുരിതങ്ങൾ ദുഃഖങ്ങൾ കഷ്ടപ്പാടുകൾ വന്നുചേരുന്നു. അതിലൂടെ ജീവിതം വളരെ ദുസ്സഹമായിരുന്നു പോകാൻ സാധിക്കാതെ തന്നെ പലപ്പോഴും ഉണ്ടാകുന്ന ചില കാര്യങ്ങൾ ആണെങ്കിലും അനുഷ്ഠാനങ്ങളാണ് നിർദ്ദേശിക്കുന്നു കൂടി തരത്തിലുള്ള ദോഷങ്ങൾ ഒക്കെ പരിഹരിച്ച്.

Leave A Reply

Your email address will not be published.