പല്ലിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ബോർഡ് ഇനി ജന്മത്തിൽ ഉണ്ടാകില്ല

2 വെറ്റില ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മുടെ കേട് വന്നിട്ടുള്ള പല്ലിനെ മാറ്റി പണ്ടത്തെപ്പോലെ വെളുത്ത പല്ല് ആക്കി എടുക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു മാർഗ്ഗത്തെ കുറിച്ചാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നിങ്ങൾക്കായി പറഞ്ഞു തരുന്നത്. ഇത് പഴമക്കാർ ഉപയോഗിച്ച് പോന്നിരുന്ന ഒരു കൂട്ടാണ്. ഇതിനായി നമുക്ക് വേണ്ടത് രണ്ടു വെററിലയാണ്. അടുത്തതായി നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ചേർക്കേണ്ടത് കുരുമുളക് ആണ്. അതും കൂടി ചേർത്ത് ആണ് നമ്മൾ ഇത് തയ്യാറാക്കുന്നത്.

കുരുമുളക് എത്ര അളവിൽ എടുക്കണം എന്ന് വീഡിയോയിൽ കൃത്യമായി പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട്. ഇനി ഇത് മിക്സിയുടെ ജാർ ഇട്ട് കുറച്ചു വെള്ളം കൂടി ചേർത്ത് നല്ലതുപോലെ അരച്ചെടുക്കുക. ഇത് പേസ്റ്റ് രൂപത്തിൽ ആകുന്നതുവരെ അരച്ചെടുക്കുക. നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഉരക്കല്ലിൽ ഇട്ട് അരച്ചെടുക്കാവുന്നതാണ്. ഇനി എങ്ങനെയാണ് ഇത് ഇത് പല്ലിലെ പോട് മാറ്റി തരുന്നത് എന്ന് അറിയുന്നതിനായി നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ പൂർണമായും കാണേണ്ടത് അനിവാര്യമാണ്.

2. Today’s video tells you a way to replace our damaged teeth with white teeth like before. It’s a cage used by the old people. We need two verses for this. Next, we’ll add pepper to it. We’re making it with that.

The video shows how much pepper should be taken. Now add some water and grind it well. Grind it until it is paste. You can grind it on a rock if you want. Now it is essential that you watch this video completely to see how it replaces the tooth spot.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *