മനുഷ്യനെ മരണത്തിലേക്ക് തള്ളിവിടുന്ന സൺഫ്ളവർ ഓയിലുകൾ

മനുഷ്യനെ കൊല്ലുന്ന സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ കളുണ്ട്. വെളിച്ചെണ്ണ കൊളസ്ട്രോൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് മനുഷ്യശരീരത്തിന് അതുകൊണ്ട് സൺഫ്ളവർ ഓയിലുകൾ ഉപയോഗിക്കണമെന്ന് ചിന്തിക്കുന്നവരാണ് നമ്മൾ മലയാളികൾ. എന്നാൽ എന്താണ് യാഥാർത്ഥ്യം? നമ്മൾ വില കൊടുത്തു വാങ്ങുന്ന സൺഫ്ളവർ ഓയിലുകൾ സത്യത്തിൽ ക്രൂഡോയിൽ വേസ്റ്റുകൾ ആണ്. ഇന്ന് മാർക്കറ്റിൽ കിട്ടുന്ന സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ലിറ്റർ ഒന്നിനെ 100 രൂപ മുതൽ 110 രൂപ വരെയാണ് ലഭിക്കുന്നത്.

സത്യത്തിൽ 8 കിലോ സൺഫ്ലവർ വിത്ത് വേണം ഒരു ലിറ്റർ ഓയിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ. അപ്പോൾ എങ്ങനെ ഈ കമ്പനികൾ നൂറുരൂപയ്ക്ക് ഒരു ലിറ്റർ ഓയിൽ വിപണിയിലിറക്കുന്നത്. ഒരു കിലോ സൺഫ്ലവർ സീഡ് ്ന് 30 രൂപ മുതൽ 40 രൂപ വരെയാണ് മാർക്കറ്റ് വില. അപ്പോൾ എട്ടു കിലോക്ക് ഈ പൈസ വെച്ച് കൂട്ടിയാൽ തന്നെ നല്ലൊരു തുക അ ആവശ്യമായിവരും. പിന്നെങ്ങനെയാണ് 100 രൂപയ്ക്ക് ഒരു ലിറ്റർ സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ കിട്ടുന്നത്. ഇതിൻറെ സത്യാവസ്ഥ മനസ്സിലാക്കുന്നതിനായി നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ പൂർണമായും കാണേണ്ടതാണ്.

Like your Page to get you news like this. Share this post so that others can see and get this information. Please enter your comments in the comment box below. Like news like News Health and Kai Page.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *