ശ്രദ്ധിക്കുക മരണംവരെ വരാം ഈ ജ്യൂസ് അറിയാതെ പോകരുത്

കഴിഞ്ഞ കുറച്ചുദിവസങ്ങളായി സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വളരെ വയറലായി പ്രചരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വീഡിയോ പറ്റിയാണ് ജ്യൂസിനു കുറിച്ചുള്ള ഒരു വീഡിയോ ആണിത് ജ്യൂസ് കൊണ്ടുവന്നത് യഹൂദന്മാർ ആണ് ഏറ്റവും കൂടുതലായി ക്യാൻസറുണ്ടാക്കും ആയി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ കിഡ്നി പ്രശ്നങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ ഇനിയുള്ള അതിനെ പറ്റി ഒരു വീഡിയോ ആയിരുന്നു അത്. ആ ഒരു വീഡിയോയും ചില കാര്യങ്ങൾ ശരിയാണ് ചില കാര്യങ്ങൾ തെറ്റുമാണ് ആ വീഡിയോ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനും മോശമാക്കാൻ ഒന്നുമല്ല ഈ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത് ആ ജ്യൂസിന് കുറിച്ച് ശാസ്ത്രീയമായി കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് .

അതിലെ ശരിയായ വശങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് തെറ്റായ വശങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളതാണ് ഇന്ന് ഇവിടെ ഡിസ്ക്കസ് ചെയ്യാനായി പോകുന്നത്. ആദ്യായിട്ട് പറയുന്നത് ജ്യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് യൂറോപ്പിൽ ആണ് മെയിൻ ആയിട്ടും വന്നു തുടങ്ങിയത്. പതിനാറാം നൂറ്റാണ്ടിലാണ് നാരങ്ങ വെള്ളം ആയി തുടങ്ങിയത് ആദ്യമായിട്ട് ജ്യൂസിന് രൂപത്തിൽ ആയത് 8000 ബിസി ക്ക് മുമ്പുതന്നെ ഈ ജ്യൂസ് എന്നു പറയുന്നത് പഴച്ചാറു നമുക്ക് പഴച്ചാറ് ആണല്ലോ. വൈൻ രൂപത്തിൽ എല്ലാം വളരെ പണ്ടുമുതലേ ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു കാര്യമാണ് പതിനാറാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് ലെമൺ ജ്യൂസ് വരുന്നത് ശരീരത്തിന് ചില ജൂസുകൾ പറ്റും ഫ്രൂട്ട് ആയി കഴിക്കുന്നതാണോ നല്ലത് അതോ ജ്യൂസ് ആയി കഴിക്കുന്നതാണോ നല്ലത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നൂറുശതമാനവും ഫ്രൂട്ട് ആയി കഴിക്കുന്നത് തന്നെയാണ് നല്ലത് ഇതിനെ പറ്റി കൂടുതലായി അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.