ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ ഏറ്റവും പ്രശസ്തനായ തൈറോയ്ഡ് സ്പെഷലിസ്റ്റ് അത് അത് ഇനി വരാതിരിക്കാനുള്ള മർഗങ്ങൾ നിർദ്ദേശിക്കുന്നു

40 വർഷത്തിലേറെയായിട്ട് തൈറോയ്ഡ് രോഗികളെ പരിചരിച്ച് നിങ്ങളുമായി പങ്കു വയ്ക്കുകയാണ്. ഇരുപത് വർഷത്തോളം, ആർമി ഹോസ്പിറ്റൽ പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു ഞാൻ. കേരളത്തിൽ ആദ്യമായിട്ട് ന്യൂക്ലിയർ മെഡിസിൻ കേരളത്തിൽ സ്ഥാപിച്ചിട്ട് അതിന് പ്രവർത്തനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ആയിരുന്നു. ചികിത്സ തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്, ചിത്രശലഭം പോലെ ഭംഗിയുള്ള കഴുത്തിലെ ഒരു ഗ്രന്ഥിയാണ് തൈറോയ്ഡ്. നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ആഹാരത്തിന് ഊർജ്ജമാക്കി അത് ശരീരത്തിന് തീരുന്ന ജോലിയാണ് തൈറോയ്ഡ് ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെയാണ് എല്ലാം അവയവങ്ങൾക്കും കോശങ്ങൾക്കും എഴുതി കിട്ടി നന്നായി പ്രവർത്തിച്ചു, നമ്മളെല്ലാം ജീവിക്കുന്നത്. ആഡിന് ഇത് വച്ചാണ് തൈറോയ്ഡിന് പ്രവർത്തനം. ആഡിന് കുറഞ്ഞാലും കൂടിയാലും, തൈറോയ്ഡിന് പ്രവർത്തനക്ഷമതയെ ബാധിക്കും. തൈറോയ്ഡിന് നായുള്ള രൂപത്തിലോ, സൈസുകൾ വ്യത്യാസം വന്നാൽ , എങ്കിലും തൈറോയ്ഡിനെ അസുഖം വരാം.

   

ജന്മനാ കൊണ്ട്, ഇതെല്ലാം കൂടി ചേർന്ന് സംയുക്തമായി ആയിരിക്കും തൈറോയ്ഡ് രൂപപ്പെടുന്നത്. തൈറോയ്ഡിനെ ഈ അസുഖങ്ങൾ, തരംതിരിച്ച് മൂന്ന് ഭാഗങ്ങളായിട്ടാണ് നമ്മൾ പ്രതിപാദിക്കുന്നത്, പ്രവർത്തനം കൂടിയ തൈറോയ്ഡ്, കൂടുതലായി ആഹാരത്തിന് പെട്ടെന്ന് ദഹിപ്പിച്ച്, ഒരുപാട് എനർജി ആയി എന്നിട്ട്, എല്ലാം അവയവങ്ങളിലും കൂടുതലായി പ്രവർത്തിച്ചുണ്ടാകുന്ന അസുഖമാണ് ഹൈപ്പർതൈറോയ്ഡിസം എന്ന് പറയുന്നത്. എത്ര ആഹാരം കഴിച്ചാലും ക്ഷീണം തോന്നുന്നു. നെഞ്ചിടിപ്പ് കിതപ്പ്, ദേഷ്യം ,സങ്കടം കയ്യും കാലും വിറക്കുന്ന അവസ്ഥ, വെപ്രാളം പിടിക്കുന്ന ആയിട്ടുള്ള സ്വഭാവം. ഈ രോഗത്തിന് ഹൈപ്പർതൈറോയ്ഡിസം എന്ന് പറയും. രക്ത പരിശോധന കൊണ്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. ഇതിനെ പറ്റി കൂടുതൽ അറിയുവാൻ ഈ വീഡിയോ കൂടുതലായി കാണുക.