ഒരാഴ്ചയിൽ മീശ താടി പടർന്നു പന്തലിച്ചു വളരും നാടൻ ചേരുവ കലർത്തിയ വീട്ടുമരുന്ന്

Leave A Reply

Your email address will not be published.