സ്ത്രീകളിലെ ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസർ സാധ്യത ശരീരം വളരെ മുൻകൂട്ടി കാണിച്ചു തരും… ബ്രെസ്റ്റ് ക്യാൻസറിൻ്റെ 6 ലക്ഷണങ്ങൾ…

എന്താണ് കാൻസർ??? കോശങ്ങളുടെ അമിതവും നിയന്ത്രണാതീതവുമായ വിഘടനത്തിനേ ആണ് ക്യാൻസർ എന്നു വിളിക്കുന്നത്. എന്തൊക്കെയാണ് കാൻസറിന് കാരണമാകുന്നത്??? 90 മുതൽ 95 വരെ കാൻസറിന് കാരണം ജനിതക ത്തിന് ഉണ്ടാകുന്ന വ്യതിയാനങ്ങൾ ആണ്. അഥവാ ജീൻ മ്യൂട്ടേഷൻ ആണ്. ഈ ജീൻ മ്യൂട്ടേഷൻ സിൽ 5% മാത്രമേ പാരമ്പര്യ ക്യാൻസറിന് കാരണം ആകുന്നുള്ളൂ. ബാക്കി എല്ലാം ജീവിതശൈലികൾ കൊണ്ടും അന്തരീക്ഷമലിനീകരണം കൊണ്ടും ഉണ്ടാകുന്നതാണ്. ഇതിൽ ഏറ്റവും വില്ലൻ ആയി നിൽക്കുന്നത് പുകവലിയുടെയും മദ്യപാനത്തിൻ്റെയും ഉപയോഗമാണ്.

അതുകൊണ്ട് ഏതൊരു മനുഷ്യനും കാൻസർ ഉണ്ടാകുവാനുള്ള സാധ്യത ഇന്നത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ വളരെ കൂടുതലാണ്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ക്യാൻസർ, ക്യാൻസറിൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്… അതേ തുടക്കത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്… അതിൻറെ ചികിത്സാരീതികൾ എന്തൊക്കെയാണ്… എന്ന് എല്ലാവരും മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്. ഇന്ന് സ്ത്രീകളിൽ സർവ്വ സാധാരണമായി കാണുന്ന ബ്രെസ്റ്റ് ക്യാൻസറിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. സ്ത്രീകളിൽ കാണുന്ന മറ്റ് കാൻസറുകൾ എന്ന് പറയുന്നത്… ഗർഭാശയ ക്യാൻസർ, ഗർഭാശയഗളത്തിൽ ക്യാൻസർ, അണ്ഡാശയ കാൻസർ, വജൈനൽ കാൻസർ, എന്നിവയാണ്.

പക്ഷേ ഏറ്റവും കോമൺ ആയി കാണുന്നത് ബ്രസ്റ്റ് കാൻസർ ആണ്. എട്ടിൽ ഒരു സ്ത്രീക്ക് ബ്രസ്റ്റ് കാൻസർ വരാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ട് എന്ന് ആണ് കണക്കുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. 50 വയസ്സിനു മുകളിലുള്ള സ്ത്രീകളിലാണ് 80 ശതമാനവും ബ്രെസ്റ്റ് ക്യാൻസർ കാണുന്നത്. 30 മുതൽ 50 ശതമാനം സ്ത്രീകളും ബ്രെസ്റ്റ് ക്യാൻസർന് ചികിത്സയ്ക്ക് എത്തുന്നത് മൂന്നും നാലും സ്റ്റേജുകളിൽ ആണ്.

അതുകൊണ്ട് പാശ്ചാത്യ രാജ്യങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഇന്ത്യയില് ബ്രസ്റ്റ് കാൻസർ കൊണ്ടുള്ള മരണം വളരെ കൂടുതലാണ്. വളരെ നേരത്തെ തന്നെ ഒന്നോ രണ്ടോ സ്റ്റേജിൽ തന്നെ അസുഖം കണ്ടെത്തുകയാണെങ്കിൽ ബ്രെസ്റ്റ് ക്യാൻസർ പൂർണ്ണമായും മാറ്റാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്.

നല്ല ഒരു ഡോക്ടറുടെ നിർദേശപ്രകാരം മാത്രം ഇത്തരത്തിലുള്ള അറിവുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നല്ലത്. പലരുടെയും ശരീരഘടനാ പലരീതിയിലാണ് അതുകൊണ്ടുതന്നെ ശരീരം പല രീതികളിലാണ് പ്രതികരിക്കുന്നത്.