ഡിസംബർ 24 അവസാന തീയതി. വീട്ടിലേക്കുള്ള സാധനങ്ങൾ വമ്പൻ വിലക്കുറവിൽ വാങ്ങാം. സംസ്ഥാന സർക്കാർ പദ്ധതി.

ഡിസംബർ 24 അവസാന തീയതി. വീട്ടിലേക്കുള്ള സാധനങ്ങൾ വമ്പൻ വിലക്കുറവിൽ വാങ്ങാം. സംസ്ഥാന സർക്കാർ പദ്ധതി.Deadline is December 24th. Home appliances can be purchased at huge discounts. State Government Scheme.

Leave A Reply

Your email address will not be published.