രോഗത്തെ തിരിച്ചറിയാതെ പോകരുത് കുടലുകൾ കിഴിഞ്ഞു പോകാൻ പോലും സാധ്യതയുള്ള

കുടലിനെ സാരമായി ബാധിക്കുന്ന വിഷയത്തെപ്പറ്റി സംസാരിക്കാനായി ആഗ്രഹിക്കുന്നു IBD എന്നറിയപ്പെടുന്ന രോഗം IBS എന്നറിയപ്പെടുന്ന രോഗത്തെക്കുറിച്ച് ചിലപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും അറിയാമായിരിക്കും. സിൻഡ്രോം എന്നുവച്ചാൽ രോഗം അല്ല രോഗാവസ്ഥയാണ്. ഡിസീസ് ആണ് രോഗം. സിൻഡ്രം രോഗാവസ്ഥയാണ് . ഇരറ്റബിൾ ബബിൾ സിൻഡ്രം കൂടുതലും മാനസികമായ പിരിമുറുക്കം ഉൾക്കൊണ്ട് കുടലിനെ താളങ്ങൾ തെറ്റുന്ന ഒരു രോഗാവസ്ഥയാണ് സർവ്വസാധാരണയായി തന്നെ കാണുന്നതാണ്.IBS IBD തമ്മിൽ തെറ്റിദ്ധാരണ ഉണ്ടാകാതിരിക്കാനാണ് ibs കുറിച്ച് ഇങ്ങനെ ആദ്യമേതന്നെ പറഞ്ഞത് ഇന്നത്തെ ചർച്ചാവിഷയം IBD കുറിച്ചാണ്. ബംബിൾ ഡിസീസ് കുറിച്ചാണ് ഇതിൽ തന്നെ 2 രോഗങ്ങൾ ഉണ്ട് വൻകുടലിലെ മാത്രം ബാധിക്കുന്ന അൾസറേറ്റീവ് കോളത്റ്റീസ് ആണ് ഒന്ന് വളരെ നാളുകളായി ഇന്ത്യയിൽ ഉൾപ്പെടെ അറിയപ്പെട്ടിരുന്ന രോഗമാണിത്.

നമുക്ക് കാരണം മനസ്സിലാകാത്ത ഒരു രോഗം എന്നാണ് രണ്ടാമത്തെ രോഗമായ ക്രോണിക് ഡിസീസ് നമുക്ക് കാരണങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ കഴിയാത്ത കാരണങ്ങളാണ്. ഐ ബി ഡി ഇന്നത്തെ വൈദ്യശാസ്ത്രത്തിലെ അറിവനുസരിച്ച്  ചികിത്സിച്ച് ബന്ധപ്പെടുവാൻ സാധ്യതയില്ല. ഒരു രോഗത്തിന് കാരണം അറിയാൻ പാടില്ലെങ്കിൽ നമുക്കത് ചികിത്സിച്ച് ഭേദമാക്കാൻ സാധിക്കില്ല. പക്ഷേ അങ്ങനെയുള്ള രോഗങ്ങളും വൈദ്യശാസ്ത്രം ചികിത്സ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഉദാഹരണത്തിന് ഡയബെറ്റിസ് പ്രമേഹം കാരണം നമുക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ ലോകത്തിലെ 20, 25 ശതമാനം ആളുകൾക്ക് പ്രേമേഹം ഉണ്ട് ചികിത്സയില്ല എന്ന് നമ്മൾ പറയില്ല.ജീവിതകാലം മുഴുവൻ മരുന്ന് കഴിച്ച് ഇത് നിയന്ത്രിച്ചു കൊണ്ടുപോകാം എന്നു പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ കൃത്യം ആയിട്ടുള്ള ചികിത്സ ചെയ്താൽ ഭംഗിയായി തന്നെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാവുന്നഇതിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.