അടിവയറിന്റെ താഴെയും കാലിന്റെ ഈ ഭാഗത്തും എപ്പോഴെങ്കിലും വേദന വന്നിട്ടുള്ളവർ ശ്രദ്ധിക്കുക

ഞാനിവിടെ സംസാരിക്കാനായി പോകുന്നത് വേദനയെ കുറിച്ചാണ് ആർക്കും വേണ്ട എന്നു തോന്നുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു സമ്മാനമാണ് ഇത് വേദന നമുക്ക് പലരീതിയിൽ പലഭാഗങ്ങളിൽ ഉണ്ടാകാറുണ്ട് മനുഷ്യന് സംബന്ധിച്ച് പേടിപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് എല്ലാ ആളുകളും …

മുട്ടുവേദന,സന്ധിവേദന ,കൈ കാൽ മരവിപ്പ് ,ഇവ പമ്പകടക്കും ഈ വൈറ്റമിൻ കഴിച്ചാൽ

പഴയ കാലങ്ങളിൽ അത്രവ്യാപകമായി കാണാതിരുന്ന ഒന്നാണ് സന്ധിവേദന നടുവേദനയും സന്ധിവേദനയും എല്ലാം വളരെ അപൂർവമായിട്ടായിരുന്നു നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കണ്ടു കൊണ്ടിരുന്നത് ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ വളരെയധികം പ്രായം ചെന്ന ആളുകളിൽ ആയിരുന്നു ഇത് കണ്ടിരുന്നത് ഞാൻ …