ഒരു സ്പൂൺ തൈര് ഉപയോഗിച്ചാൽ മതി വയറിൽ കെട്ടിക്കിടക്കുന്ന മലവും കീഴ്വായു ശല്യവും മാറാൻ

ബ്രേക്ക് ഫാസ്റ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടുമൂന്ന് തവണയെല്ലാം ടോയ്ലറ്റിലേക്ക് പോകേണ്ടി വരിക ചില ആളുകൾ പറയുന്നത് കേൾക്കാം സുപ്പീരിയർ ആയിട്ട് മീറ്റിംഗ് ഉണ്ടെങ്കിൽ കാലത്ത് ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ടുമൂന്നു തവണ ടോയ്‌ലറ്റിലേക്ക് പോകേണ്ടതായിട്ട് വരിക എന്താണ് …