ധനം വേണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കാത്തവരായി ആരാണ് ഉള്ളത്… ഒരു ഇല മാത്രം കയ്യിൽ കരുതൂ… നിങ്ങളുടെ…

വളരെയധികം ധനം കയ്യിൽ വരുക എന്ന എല്ലാവരുടെയും ആഗ്രഹം അതിന് വിഘാതമായി വരുന്നത് നെഗറ്റീവ് എനർജി കൾ നമ്മളെ പിന്തുടരുക എന്നുള്ള കാര്യമാണ്. ഏതുതരത്തിലുള്ള കണ്ണേറ് ദോഷവും ശാപവും മറ്റുള്ള അസൂയ കലർന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ അയാളുടെ ജീവിതത്തിന് ഉയർന്ന…

ഈ നാളുകാർ തമ്മിൽ ഒരിക്കലും വിവാഹം അരുത്… ചേരാത്ത നാളുകൾ തമ്മിൽ വിവാഹം കഴിച്ചാൽ ഉണ്ടാകുന്ന…

വിവാഹം ദൈവീകമായ ഒരു കാര്യമാണ്. രണ്ട് വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ആളുകൾ രണ്ട് സ്വഭാവസവിശേഷതകളും ഉള്ള ആളുകൾ തമ്മിൽ ഒരുമിച്ച് ജീവിക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ അവരുടെ ദാമ്പത്യം സുഖകരമാക്കാം എന്നൊരു ചിന്തയിൽ നിന്നാണ് അവരുടെ നാളുകൾ തമ്മിലുള്ള ചേർച്ച യോജിപ്പ്…

ബാത്ത്റൂമുകൾ നിർമ്മിക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ… ബാത്ത്റൂമുകൾ യുടെ സ്ഥാനം ഇവിടെ ആയാൽ…

വീട് നിർമ്മിക്കുമ്പോൾ വളരെയധികം ശ്രദ്ധയോടുകൂടിയും കൈ കാര്യത്തോട് കൂടിയും ചെയ്യാറുണ്ട്. ചിലർ വാസ്തു അറിഞ്ഞുകൊണ്ടുതന്നെ വീട് നിർമ്മിക്കാറുണ്ട്. മറ്റു ചിലർ ആകട്ടെ ഒരു ഭവനം ഉണ്ടാകണമെന്ന് ഉള്ള സ്വപ്നം ഉള്ളിൽ വച്ചുകൊണ്ട് താമസിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരിടം…

വീടിന് ദോഷകരമായി ബാധിക്കുന്ന ചില കാര്യങ്ങൾ… സ്ത്രീകൾ ഈ സമയങ്ങളിൽ വീട് വൃത്തിയാക്കാൻ പാടില്ല…

സ്ത്രീകൾ ഈ സമയങ്ങളിൽ വീടും പരിസരവും വൃത്തിയാക്കാൻ പാടുള്ളതല്ല. അത് ഏതൊക്കെ സമയങ്ങളിലാണ്... വാസ്തു ശാസ്ത്രം അനുസരിച്ച് വീടിന് വളരെ പ്രത്യേകതയുണ്ട്. വീടിൻറെ ഓരോ ദിക്കിലും വളരെ അനുകൂലമായ ഫലങ്ങൾ പറയുന്നു. ഓരോ വശങ്ങളും ഓരോ ഭാഗവും വാസ്തു പ്രകാരം…