നമ്മളിവിടെ ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്ന വിഷയം പുരുഷന്മാരിൽ കണ്ടുവരുന്ന  ഏറ്റവും പ്രധാന പെട്ട ഒരു കാരണമെന്താണെന്ന് നമുക്ക് പരിശോധിക്കാം ഏറ്റവും വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് സൈക്കോളജിക്കൽ പരമായിട്ടുള്ളതാണ് കാരണം ഇന്നത്തെ ജീവിതാവസ്ഥയിൽ പുരുഷന്മാരെ.

   

സംബന്ധിച്ചടുത്തോളം ഒരുപാട് ഉത്തരവാദിത്വങ്ങളുണ്ട് സ്ത്രീകളുമായി കംപയർ ചെയ്യുമ്പോൾ മക്കളുടെ വിദ്യാഭ്യാസം അതുപോലെതന്നെ വീട്ടു ചെലവുകൾ ലോൺ ബന്ധങ്ങളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ ഇനി ഞാൻ ഇവിടെ നിങ്ങളോട് പറയാൻ പോകുന്നത് വളരെ അധികം പ്രധാനപ്പെട്ട ഇൻഫർമേഷൻ അതുകൊണ്ടുതന്നെ.

വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണാനായി ശ്രമിക്കുക വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക് ചെയ്യാനും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനും മറക്കല്ലേ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുന്നതുപോലെ തന്നെ ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഇൻഫർമേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് മുഴുവനായി ലഭിക്കുന്നത് തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് വീഡിയോ മുഴുവനായിട്ട് കാണാനായി പറയുന്നത്.

https://youtu.be/F8ITI2WFp2o