ആ വീട് രക്ഷപ്പെട്ടു, ഉപ്പൻ ഈ ഒറ്റ കാര്യം വീട്ടിൽ വന്ന് ചെയ്താൽ

ജീവിതത്തിൽ എപ്പോഴും തന്നെ മാറ്റങ്ങളെല്ലാം തന്നെ സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് വാസ്തവം ചിലപ്പോൾ വളരെ ശുഭകരവും ചിലപ്പോൾ വളരെ അശുഭപകരവുമായി മാറാം എന്നാൽ എപ്പോഴും തന്നെ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് വാസ്തവം ദുഃഖങ്ങൾ ഒരു നാണയത്തിന്റെ ഇരുവശങ്ങളിലായി തന്നെ തുടരുന്നതും ആണ് പലപ്പോഴും തന്നെ പുറമേ കാണപ്പെടുന്നില്ല എങ്കിലും ഉള്ളിൽ ഇതിലുള്ള വിഷമങ്ങളെല്ലാം തന്നെ പലർക്കും ഉള്ളതാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ളവർ തന്നെയാണ് പലരും ഇത് വാസ്തവുമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഒന്നാം ജീവിതത്തിൽ.

   

നല്ല കാലം വരുമ്പോൾ തന്നെയും മോശമായ സമയമെല്ലാം ആരംഭിക്കുമ്പോഴും ചിലപ്പോൾ ചില സൂചനകൾ പ്രകൃതി നമുക്ക് നൽകുന്നതാണ് സൂചനകൾ വരാൻ പോകുന്ന ഭാവിയെ തന്നെ സൂചിപ്പിക്കുന്നതാണ് അത്തരത്തിൽ ചില തരത്തിലുള്ള സൂചനകൾ മൃഗങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പക്ഷികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടും നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നതു തന്നെയാണ് ചില പ്രത്യേക തരത്തിലുള്ള പക്ഷികളെ ദൈവം അനുഗ്രഹവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് .

കൊണ്ട് തന്നെ പറയുന്നതുമാണ് നമ്മൾ കാണുന്ന ഒരു പക്ഷിയാണ് നമ്മൾ സർവ്വസാധാരണമായി തന്നെ കാണപ്പെടുന്ന കാക്ക ലോകത്തിൽ നിന്നും പിതൃക്കരുടെ ദൂതന്മാരായി തന്നെ എത്തുന്ന പക്ഷികളാണ് കാക്കകൾ എന്നുള്ളത് ശനിദേവന്റെ വാഹനമായിട്ട് തന്നെ ഇവയെ പറയുന്നതുമാണ് കാക്ക പോലെ തന്നെ മറ്റൊരു പ്രാധാന്യമുള്ള ഒരു ജീവി തന്നെയാണ് ഉപ്പൻ എന്ന് പറയുന്നത് ബന്ധപ്പെട്ട് കൊണ്ട് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.