ഒരു കൊല്ലത്തേക്ക് ഒരു തെങ്ങിലെ തേങ്ങ മതി, ഇങ്ങനെ തേങ്ങ പിടിക്കാൻ ഇത് ചെയ്യൂ

ഞാനിവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത് നിറച്ച് തേങ്ങ ഉണ്ടാകാനും തെങ്ങിൽ ഇപ്പോൾ തേങ്ങയിൽ ഇപ്പോൾ മണ്ടരി ബുദ്ധിമുട്ടുകളെല്ലാം മാറുന്നതിനും നല്ലതുപോലെ തന്നെ തേങ്ങ നിറച്ച തേങ്ങ ഒരു ചൂടുകാലത്ത് നിറച്ചത് തേങ്ങ ഉണ്ടാകാനും ഞാനിവിടെ പാലക്കാട് ചെയ്യുന്ന കാര്യമാണ് ഞാനിവിടെ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് എടുത്തതാണ് നല്ലതുപോലെ തന്നെ ചൂടാണ് ഇപ്പോഴും അതിന് നമുക്ക് എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം.

   

ആയിട്ട് ആഴ്ചയിൽ രണ്ടുദിവസം അല്ലെങ്കിൽ ആഴ്ചയിൽ ഒരു ദിവസം എങ്കിലും ചെയ്താൽ മതി ഞാനെങ്ങനെ തെങ്ങ് പരിപാലിക്കാം എന്നുള്ളത് ചെറുപ്പത്തിൽ ഞാൻ കണ്ടിട്ടാണ് പറയുന്നത് അതിനായിട്ട് നമുക്ക് ആദ്യമേ തന്നെ കുറച്ച് കപ്പലണ്ടി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ ഇന്നിവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ വീഡിയോ മുഴുവനായിട്ട് കാണാനായി ശ്രമിക്കുക വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും അതുപോലെതന്നെ ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കില്ല.