പണം കൈകളിൽ നിൽക്കാത്തത് ബാത്റൂമിൽ പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ ഈ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാത്തത് കൊണ്ടാണ്

ഒരു വീട് ആകുമ്പോൾ ആ വീട്ടിൽ പലതരത്തിലുള്ള ഊർജ്ജങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ടാകുന്നതാണ് എന്നാൽ ഈ ഊർജ്ജങ്ങളിൽ ഊർജ്ജം വർധിക്കുവാൻ ആയിട്ട് തന്നെ വാസ്തുശാസ്ത്രങ്ങളിൽ പലതരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം പറയുന്നതാണ് ഒരു വീട്ടിൽ സന്തോഷത്തോടുകൂടി തന്നെ ഏവർക്കും കഴിവാനായി തന്നെ വാസ്തുശാസ്ത്രത്തിൽ ചില കാര്യങ്ങൾ എല്ലാം വളരെ വ്യക്തമാക്കി പറയുന്നതാണ് ഒരു വീടാകുമ്പോൾ ആ വീട്ടിൽ ഉറപ്പായിട്ടും ഉണ്ടാകുന്ന.

   

രണ്ടു കാര്യങ്ങൾ എല്ലാമാണ് അടുക്കളയും ശുദ്ധി മുറിയും പണ്ടെല്ലാം സുജിമുറി പുറത്തായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് എന്നാൽ ഇപ്പോൾ അത് വീടിന്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ സ്ഥാനം നോക്കിയ ശേഷം വെക്കുന്നത് തന്നെയാണ് എന്നാൽ നമ്മൾ വീടുകളിൽ സ്ഥാനം നോക്കിയ ശേഷം ശുചിമുറി വയ്ക്കുമ്പോഴും നമ്മൾ നിത്യവും ചെയ്യുന്ന ചില തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ വളരെയധികം ശ്രദ്ധ കൊടുക്കേണ്ടതാണ് ഈ കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടില്ല.

എങ്കിൽ ജീവിതത്തിൽ പലതരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളെല്ലാം തന്നെ അനുഭവിക്കുന്നതുമാണ് എന്നാൽ ഈ ചെറിയ പരിഹാരങ്ങളെല്ലാം ചെയ്യുന്നതിലൂടെ തന്നെ ജീവിതത്തിൽ വളരെ വലിയ രീതിയിലുള്ള മാറ്റങ്ങൾ എല്ലാം വരുന്നതുമാണ് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ ഈ കാര്യങ്ങൾ എന്തെല്ലാം ആണ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം അടുക്കളയ്ക്ക് അടുത്തായി അഥവാ തൊട്ടടുത്തായിട്ട് ഒരിക്കലും ശുചിമുറി അല്ലെങ്കിൽ ചൗചാലയം വരാൻ ആയിട്ട് പാടുള്ളതല്ല ഇങ്ങനെ നമ്മൾ വരുന്നതു വളരെ ദോഷകരമായി വാസ്തുവിൽ പറയുന്നുണ്ട് ശുദ്ധിമുറിയുടെ ചുമരും അടുക്കളയുടെ ചുമരും ഒരിക്കലും തന്നെ ഒന്നാകാൻ പാടുള്ളതല്ല ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.