കടവും ഒഴിയില്ല പണവും വരില്ല! ഈ 10 മരങ്ങൾ വീട്ടിൽ വളർത്തുന്നുണ്ടോ! വീടിനു വരാൻ പോകുന്നത് കടുത്ത ദോഷം!

ഞാനിവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ വീട്ടിന്റെ പരിസരത്ത് നമ്മുടെ വീടിന്റെ കോമ്പൗണ്ടിന്റെ മുന്നിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ വീടിനെ ചുറ്റും മതി ഉള്ളിൽ നമ്മൾ വളർത്താൻ ആയിട്ട് പാടില്ലാത്ത ചില തരത്തിലുള്ള വൃക്ഷങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ടാണ് രാഷ്ട്രീയമായി പറയുകയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ മരങ്ങൾ നമ്മുടെ വീടിനു ദോഷം ചെയ്യുന്നവയാണ് കൂടാതെ തന്നെ മണ്ണ് പലതരത്തിൽ വിഷങ്ങൾ എല്ലാം നിറഞ്ഞതും മലിനമാകുന്നത് അതുമല്ല എന്നുണ്ടെങ്കില്‍.

   

ഈ മരങ്ങൾ ഒരുപാട് തരത്തിൽ നെഗറ്റീവ് എനർജി എല്ലാം കൊണ്ടുവരുന്ന മരങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഇതാണ് എന്നുള്ളതാണ് ഇതിന്റെ രാഷ്ട്രീയമായിട്ടുള്ള വശങ്ങൾ ജ്യോതിഷപരമായിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ വാസ്തുപരമായിട്ടും എല്ലാം നമ്മൾ പറയുകയാണ് എങ്കിൽ അടുത്തുള്ള വൃക്ഷങ്ങൾ നമ്മുടെ വീടിന്റെ ചുറ്റിലും നിൽക്കുകയാണ് എങ്കിൽ ഒരുപാട് തരത്തിലുള്ള ദുരിതങ്ങൾ വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഞങ്ങൾ വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് കടബാധ്യത ഒഴിയുകയില്ല.

സാമ്പത്തികമായിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ പല തരത്തിലുള്ള നിങ്ങൾ എത്രത്തോളം കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടും കടങ്ങൾ ഒന്നും മാറുന്നില്ല ജോലിയിലും ഒരുപാട് കഷ്ടപ്പെട്ടതിനുശേഷം തട്ടിത്തെറിച്ച് പോകുന്ന രീതിയിലുള്ള പരാജയങ്ങൾ ഭാഗ്യം ഇല്ലാത്ത അവസ്ഥ ഇതെല്ലാം വരുന്ന ഒരു ഒരുപാട് പക്ഷങ്ങൾക്കെല്ലാം തന്നെ നിനക്ക് കാരണമായിത്തീരുന്ന നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നിൽക്കുന്ന ചില വൃക്ഷങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ എടുക്കാൻ പാടില്ലാത്ത ചില തരത്തിലുള്ള വൃക്ഷങ്ങളെ.

കുറിച്ചാണ് ഞാൻ ഇവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത് അധികം ഞാൻ ദീർഘിപ്പിക്കുന്നില്ല ഏതെല്ലാം മരങ്ങൾ ഇത്തരത്തിൽ എന്നുള്ളത് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം നാരകമാണ് ആദ്യത്തെ യാതൊരു കാരണവശാലും നമ്മുടെ വീടിന്റെ മുൻഭാഗത്തും അല്ലെങ്കിൽ വീടിന്റെ പ്രധാനം ഭാഗങ്ങളിൽ എവിടെയും നാരകം പാടില്ല എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് പ്രത്യേകിച്ചും വീടിന്റെ മുൻവശത്ത് ഒരു കാരണവശാലും പാടുള്ളതല്ല ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവൻ കാണുക.