സ്ത്രീകൾക്ക് സൗജന്യമായി തയ്യിൽ മെഷീൻ ലഭിക്കും. നല്ലൊരു വരുമാനമാർഗ്ഗം നേടാം.

ഇവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത് കേന്ദ്ര കേരള സർക്കാരിന്റെ ഒരു പരിധിയെ കുറിച്ചാണ് ഈ ഒരു പദ്ധതി വഴി തന്നെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായിട്ട് കാണാനായി ശ്രമിക്കുക വർക്കല മാണി ലഭിക്കുക.

   

എന്നും എന്തെല്ലാമാണ് ഇതിന്റെ മാനദണ്ഡങ്ങളും എന്നറിയാനായി ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഇൻഫർമേഷൻ മറ്റുള്ള ആളുകളിലേക്ക് എത്തിക്കാനായി ഷെയർ ചെയ്യുക.ഇതിനെ ഒരു കൂടുതലായി അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.