ഗൃഹനാഥന്റെ ആയുസ്സിന് ദോഷം, വീട്ടിൽ വളർത്തല്ലേ ഈ മരങ്ങൾ!! മരണ ദുഃഖം ഫലം!

നമ്മുടെ വീടിനു ചുറ്റിലും പലതരത്തിലുള്ള ചെടികളും വൃക്ഷങ്ങളും എല്ലാം തന്നെ നമ്മൾ വളർത്തുന്നതാണ് ചില തരത്തിലുള്ള ചെടികളും വൃക്ഷങ്ങളും നമുക്ക് വളരെയധികം ശുഭകരമായിട്ടുള്ള ഫലങ്ങൾ എല്ലാം തന്നെയാണ് കൊണ്ടുവന്നു തരുന്നത് വാസ്തുപരമായി തന്നെ ചെറുത്തരത്തിലുള്ള ചെടികളും വൃക്ഷങ്ങളും എല്ലാം നമ്മുടെ വീടിന്റെ ചില ദിശകളിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വളരെ വലിയ തോതിലുള്ള നോട്ടങ്ങൾ എല്ലാം കൊയ്യാൻ കഴിയും.

   

എന്നുള്ളതാണ് എന്നാൽ മറ്റു ചില ചെടികൾ വൃക്ഷങ്ങൾ ആവട്ടെ എന്ന് നമുക്ക് വളരെ വലിയ രീതിയിലുള്ള ദോഷങ്ങളെല്ലാം കൊണ്ടുവരും എന്നുള്ളതാണ് വീടിനും ഗൃഹനാഥനും ആ വീട്ടിലുള്ള ആളുകൾക്കും എല്ലാം തന്നെ എന്തിന് കൂടുതലായി പറയുന്നു വളരെയധികം അപകടം വരെ വരാൻ കഴിയുന്ന രീതിയിലുള്ള ചില തരത്തിലുള്ള വൃക്ഷങ്ങൾ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ അറിഞ്ഞു അറിയാതെ എല്ലാം തന്നെ വളരാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഏതെല്ലാം വർക്ഷങ്ങൾ ആണ് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ യാതൊരു കാരണവശാലും വളർത്താൻ ആയിട്ട് പാടില്ലാത്തത് അത്തരത്തിൽ നമ്മൾ വളർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ.

വീടിനും കുടുംബ നാഥനും കുടുംബനാഥമെല്ലാം തന്നെ വളരെ അപകടകരമായി മാറുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ആ വീട്ടിൽ ഒരുപാട് ദോഷങ്ങളെല്ലാം വന്നുചേരുന്നത് തരത്തിലുള്ള മരങ്ങളെല്ലാം ഏതെല്ലാം ആണ് വൃക്ഷങ്ങൾ ഏതെല്ലാമാണ് എന്നുള്ളതാണ് ഞാനിവിടെ പറയാനായിട്ട് പോകുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ഇവിടെ പറയുന്ന വൃക്ഷങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ടോ എന്നുള്ള കാര്യം നോക്കൂ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് തീരുമാനമെടുക്കാൻ.

കഴിയുന്നതാണ് കാരണം ഇത് വളരെ വലിയ തോതിൽ ദോഷം ഉണ്ടാക്കുന്നവയാണ് വീട്ടിൽ വളർത്താൻ പാടില്ലാത്തവ തന്നെയാണ് ഞാൻ ഇതിലൂടെ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് ഇതിൽ ആദ്യത്തെ വൃക്ഷം എന്ന് പറയുന്നത് കാഞ്ഞിരം തന്നെയാണ് ഒരു കാരണവശാലും വീട്ടിൽ ഇത് വളർത്താൻ പാടില്ലാത്ത ഒരു വൃക്ഷം തന്നെയാണ് വീട്ടിൽ ഉണ്ട് എന്നാണ് എങ്കിൽ ആ വീടിന് മൊത്തത്തിൽ തന്നെ ദോഷം തന്നെയാണ് വളരെ വലിയ തോതിലുള്ള രോഗ ദുരിതങ്ങൾ തന്നെയായിരിക്കും ആ വീട്ടിലുള്ളവരെ കാത്തിരിക്കുന്നത് മരണഫലം കൊണ്ടുവരുന്ന ഒരു വൃക്ഷം തന്നെയാണ് ഇവിടെ പറയുന്ന കാഞ്ഞിരം എന്ന് വീട്ടിൽ വളർത്തുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാം വീട്ടിൽ കാഞ്ഞിരം പുലർത്താൻ പാടില്ല ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.