ധനസഹായം ആട് വളർത്തലിന് 1 ലക്ഷം രൂപവരെ, തിരിച്ചടവ് വേണ്ട. തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി

ഞാനിന്നിവിടെ പറയാൻ പോകുന്ന പദ്ധതി ആട് വളർത്തുന്ന ആളുകൾക്കും അതുപോലെതന്നെ പശുവിനെ വളർത്തുന്ന ആളുകൾക്കും അതുപോലെതന്നെ കോഴി വളർത്തുന്ന ആളുകൾ അതുപോലെതന്നെ കൃഷി ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ആളുകൾക്ക് ഉപകാരപ്പെടുന്ന കുറിച്ച് തന്നെയാണ്.

   

ഈ ഒരു പരിധി വർഷങ്ങൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പരിധി തന്നെയാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു കാര്യം ഉള്ളത് പല ആളുകളും അറിഞ്ഞിട്ടില്ല അപ്പോൾ പദ്ധതിയും ഒരുപാട് ആളുകൾ അറിയുന്നതാണ് അപ്പോൾഈ വീഡിയോ തന്നെ ലൈക്ക് ചെയ്തതിനുശേഷം മുഴുവനായിട്ടും കാണുക ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.