ഒരു ദിവസം മുൻപ് മ.ര.ണം നടക്കുന്നതിന് കാക്ക നമുക്ക് നൽകുന്ന സൂചനകൾ.

പിതൃക്കളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പറയുന്ന ഒരു പക്ഷി തന്നെയാണ് കാക്ക കാക്കക്ക് വളരെ വലിയ പ്രാധാന്യം തന്നെ സനാതന ധർമ്മത്തിൽ തന്നെ നൽകിയിട്ടുള്ളതാകുന്നു കാരണം ശനി ദേവന്റെ വാഹനം കൂടിയാണ് കാക്ക കാക്കയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിരവധി ആയിട്ടുള്ള ശുഭകരവും അതേപോലെതന്നെ അ ശുഭകരവുമായിട്ടുള്ള സൂചനകളെക്കുറിച്ച് പറയാനായി സാധിക്കുമെന്നുള്ളതാണ് വസ്തവം എന്നാൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട്.

   

കാക്കയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ആശുഭകരമായിട്ടുള്ള സൂചന എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു വീട്ടിൽ മരണം സംഭവിക്കുന്നതിന് മുമ്പായിട്ടും ഇത്തരത്തിൽ ആശുകരമായിട്ടുള്ള സൂചനകൾ കാക്കകൾ തന്നെ നൽകും എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത് അത് അവിടെ തന്നെ ആകണമെന്നില്ല മറ്റു ബന്ധുക്കളുടെയും അടുത്തുള്ള ബന്ധുക്കളുടെയും വിലകുളിക്കാനുള്ള ഒരു ദുർവതി ആ വീട്ടിലെ അംഗങ്ങൾക്ക് ചേരും എന്നുള്ളതാണ് പറയുക പൊതുവേ കാക്കയുമായി.

ബന്ധപ്പെട്ട കാണപ്പെടുന്ന ആശുഭകരമായിട്ടുള്ള സൂചനകളെ കുറിച്ച് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം കാക്ക കരയുന്നു കരയുകയാണ് എങ്കിൽ ശുഭകരമല്ലാത്ത ലക്ഷണം ആണ് എന്ന് തന്നെ പറയാം കാക്ക സ്വാഭാവികമായിട്ടും വീടുകളിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കരയുന്നതാണ് എന്ന് അത്തരത്തിലുള്ള കരച്ചിൽ എല്ലാം ഞാനിവിടെ പറയുന്നത് കാക്ക കൂട്ടംകൂടി ഇരുന്നു കരയുകയാണ് എന്നുടെങ്കിൽ നിർത്താതെ തന്നെ കരയുകയാണ് എങ്കിൽ അത് വളരെയധികം ദോഷകരം തന്നെയാണ് എന്ന് തന്നെ പറയാം ഇതു വളരെ ആശുഭകരം ആയ ഒരു വാർത്ത ആ വീടുകളിൽ കേൾക്കാനുള്ള സാധ്യത വളരെയധികം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്ന ഒന്നുതന്നെയാകുന്നു ഇതിനെ കുറച്ചു കൂടുതൽ അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവൻ കാണുക.