മൂന്നു ലക്ഷം രൂപ വരെ ലോൺ ലഭിക്കും, 5 സെൻറ് ഭൂമിയെങ്കിലും ഉള്ള ആളുകൾക്ക്, നാല് ശതമാനം പലിശ നിരക്കിൽ.

ഏറ്റവും വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കരുത്തെക്കുറിച്ചാണ് ഞാൻ ഇന്ന് ഇവിടെ പറയാൻ ആയിട്ട് പോകുന്നത് സാധാരണ ആളുകളെ സാമ്പത്തികമായിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങളിൽ നിന്ന് കരയാനായിട്ടും നിരവധി പദ്ധതികളാണ് കേന്ദ്രസംസ്ഥാന ഗവൺമെന്റ് സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് അത്തരത്തിലുള്ള ഒന്നിനെക്കുറിച്ചാണ്.

   

ഞാൻ നിന്നോട് പറയാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് ആർക്കെല്ലാം ലഭിക്കുക എന്നുള്ളത് എന്തെല്ലാം ആണ് ഇതിനുള്ള മാനദണ്ഡങ്ങൾ എന്നുള്ളതും നമുക്ക് ഇതിലൂടെ വ്യക്തമായി തന്നെ നമുക്ക് നോക്കാം ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക..