അലമാരയിൽ ആരോടും പറയാതെ ഈ കാര്യം ചെയ്യു, കുമിഞ്ഞു കുടും പണം, ഉന്നതിയിലെത്തും

സാമ്പത്തികമായിട്ടുള്ള അഭിവൃദ്ധി എല്ലാം ഉണ്ടാകുവാനും ജീവിതത്തിൽ വിജയം നേടുവാനും പണത്തിന് ഒരിക്കലും ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടും ഉണ്ടാകാതിരിക്കുവാനും വീട്ടിൽ തന്നെ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന വളരെ ലളിതമായ ഒരു കർമ്മം തന്നെയാണ് ഇത് ഇത് ഒരു തവണ ചോദിക്കും നമുക്ക് സൗഭാഗ്യങ്ങളെല്ലാം മുന്നിൽ നിറയുകയും നമുക്ക് പണത്തിന് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് വരികയും ഇല്ല നമ്മുടെ ജീവിതം വളരെയധികം ആനന്ദം ഉള്ളതും സന്തോഷം ഉള്ളതുമാകും നമ്മൾ എന്ത് തന്നെ ആഗ്രഹിക്കുന്നു അതെല്ലാം നിനക്ക് നേടിയെടുക്കാൻ ആയിട്ട് ഈയൊരു കർമ്മത്തിലൂടെ തന്നെ സാധിക്കുന്നതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്.

   

ഇത്രത്തോളം തന്നെയാണ് നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ നിന്നും ഒരു മൂന്ന് പിടി പച്ചരി എടുക്കേണ്ടതാണ് അല്പം പച്ചരി എടുത്തതിനുശേഷം ചെറിയൊരു കുട്ടിയിൽ വളരെ വൃത്തിയുള്ള ഒരു കുട്ടി ആയിരിക്കണം നല്ല ഒരു കുപ്പി തന്നെ ആണ് എടുക്കേണ്ടത് കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയിട്ടുള്ള ശുദ്ധിയോട് കൂടിയിട്ടുള്ള ഒരു കുട്ടി എടുത്തതായിരിക്കണം ഇത് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് വളരെ വൃത്തിയോടുകൂടി വേണം ചെയ്യുവാൻ ആയിട്ട് ശരീര ശുദ്ധി അതിനുശേഷം ചെയ്താൽ മാത്രമേ.

ഇതിനു ഗുണം നമുക്ക് ലഭിക്കുകയുള്ളൂ അതുപോലെതന്നെ അതിരാവിലെ തന്നെ ചെയ്യുക അതായത് ഒരു ആറുമണി ഏഴുമണി സമയത്ത് ചെയ്യുക അതായിരിക്കും ഏറ്റവും വളരെയധികം ഉചിതം കുളിച്ച് ശുദ്ധിയോട് കൂടി തന്നെ പൂജ മുറികളിൽ കയറിക്കൊണ്ട് ഒരു മൂന്ന് പിടി പച്ച അരി തന്നെ ആകണം ഒരിക്കലും പുഴുങ്ങി അരി ആകാൻ പാടില്ല അങ്ങനെ എടുത്താൽ അതിന്റെ ഗുണം നമുക്ക് ലഭിക്കുകയില്ല അതിനുശേഷം ഒരു കുപ്പിയിലേക്ക് മൂന്ന് പിടി പച്ചരി എടുത്ത് ഇടുക അതിനുശേഷം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുള്ള അതുപോലെതന്നെ മൂന്നു തുളസിയിലയും ഒരു കുപ്പിയിലേക്ക് തന്നെ.

എടുത്തി ഇടേണ്ടതാണ് ആ സമയത്ത് നമ്മുടെ ജനത്തിന് വർദ്ധനവ് മാത്രമേ നമ്മുടെ ചിന്തകളിൽ ഉണ്ടാകാൻ ആയിട്ട് പാടുകയുള്ളൂ ധനത്തിന് വരവ് കുറിച്ചു മാത്രമേ നമ്മുടെ ആലോചനയിൽ ഉണ്ടാകാൻ പാടുകയുള്ളൂ അങ്ങനെ ചെയ്തതിനുശേഷം അതുപോലെതന്നെ മൂന്ന് മുല്ലപ്പൂക്കൾ കൂടി ആ ഒരു കുപ്പിയിലേക്ക് ഇടേണ്ടത് തന്നെയാണ് അതിനുശേഷം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുള്ളത് 11 രൂപ നാണയം എടുക്കേണ്ടതാണ് ഇതിനെ കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.