മറ്റുള്ളവർ ഒരു കുടുംബം നശിക്കാൻ നൽകുന്ന വസ്തുക്കൾ, വീട് മുടിയും, ഇവ ആരുടെ കയ്യിൽ നിന്നും വാങ്ങല്ലേ

ഞാനിവിടെ പറയാനായിട്ട് പോകുന്നത് കുറിച്ചാണ് ഈ വസ്തുക്കൾ ആരെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് തരുകയാണെങ്കിൽ ഒരിക്കലും കൈകളിൽ അത് വാങ്ങാൻ ആയിട്ട് പാടില്ല എന്നുള്ളതാണ് അവരുടെ ദുഷ്ട കർമ്മങ്ങളും ദുഷ്ടഫലങ്ങളും എല്ലാം വന്നുചേരും എന്നുള്ളതാണ് ദിവസം അപ്പോൾ എന്തെല്ലാമാണ് സുകൾ നമ്മുടെ കൈകളിൽ വാങ്ങാൻ പാടില്ലാത്തത് അല്ലെങ്കിൽ കൈമാറാനായിട്ട് പാടില്ലാത്തത് അത് നമുക്ക് വളരെ ദോഷമായി തീരുന്നത് ദുഷ്ടഫലങ്ങൾ.

   

എല്ലാം വന്നുചേരുന്നത് എന്നുള്ള അല്ലെങ്കിൽ നശിക്കണമെന്ന് ചിന്തിച്ചു കൊണ്ടുതന്നെ നൽകുന്ന ചില കാര്യങ്ങൾ അതെല്ലാം ആണ് ഇന്ന് ഞാൻ ഇവിടെ പറയാൻ ആയിട്ട് പോകുന്നത് ആദ്യത്തെ വസ്തു എന്ന് പറയുന്നത് എള്ള് ആണ് ഇത് വീട്ടിൽ നിന്ന് കാരണം വച്ചാലും മറ്റൊരു വ്യക്തിക്ക് ദാനമായിട്ട് നമ്മൾ നൽകാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളത് ഒരു വസ്തുവാണ് ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഒരു എള്ള് അല്ലെങ്കിൽ എള്ളിന്റെ ഒരു പാത്രം നൽകാനായിട്ട് പാടില്ല നമ്മൾ നൽകുകയാണ്.

എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആരാണോ ആ ഒരു പാത്രത്തിൽ എള്ള് വെച്ച് നൽകുന്നത് മൃഗം ആയിട്ടുള്ള ഒരു ദോഷഫലങ്ങൾ എല്ലാം തന്നെ ആ വാങ്ങുന്ന വ്യക്തിക്ക് ചേരും എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്തു മനസ്സിലാക്കണം ആരെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് നൽകുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പാത്രത്തിൽ ആക്കി കുറച്ച് എള്ളു എന്ന് പറഞ്ഞു കൊണ്ടു വന്നാൽ ഒരു വീട്ടിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്ന കഴിഞ്ഞാൽ ഒരിക്കലും അത് ദാനമായിട്ട് നമ്മൾ സ്വീകരിക്കാൻ പാടില്ല.

ചിലപ്പോൾ ആളുകൾ കരുതി കൊണ്ട് തന്നെ പഴയ തലമുറയിൽ പെട്ടിട്ടുള്ള ആളുകളെല്ലാം ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് നശിക്കണേ എന്ന് പറഞ്ഞ് എള്ള് കൊടുക്കുന്ന ഒരു സമ്പ്രദായം നാട്ടിൻപുറങ്ങളിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരിക്കലും ഒരു കൈയിൽ നിന്നും മറ്റൊരു കൈയിലേക്ക് എള്ളു കൈമാറ്റം ചെയ്യാൻ ആയിട്ട് പാടില്ല എന്നുള്ളതാണ് തീരെ ഒഴിവാക്കാൻ കഴിയാത്ത വ്യക്തികളാണ് ഇത് പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല തീരെ നിവൃത്തിയില്ലാത്ത അവസ്ഥയാണ് എങ്കിൽ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ ഇതിനെ കുറച്ചു കൂടുതലായി അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.