ഇതുപോലെ ഉപ്പ് ദീപം വെള്ളിയാഴ്ച കത്തിച്ചാൽ കോടീശ്വര യോഗം, വിശ്വാസിക്കുന്നവർ ചെയ്താൽ ഫലം ഉറപ്പ്

ഉപ്പ് ദീപത്തെ കുറിച്ചാണ് ഇന്ന് ഞാൻ ഇവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത് ഇത് കത്തിക്കുന്നത് വഴി ലക്ഷ്മി ദേവിയുടെ പരിപൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള അനുഗ്രഹം നമുക്ക് ഉണ്ടാകുന്നത് തന്നെയാണ് ദീപം വീട്ടിൽ മാത്രമല്ല ഓഫീസിൽ അതുപോലെതന്നെ ബിസിനസ് നടക്കുന്ന സ്ഥാപനം തുടങ്ങി എല്ലാ സ്ഥലത്തും തന്നെ ഉപ്പു ദീപം കൊളുത്തി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ കഴിയുന്നതാണ് വഴി അളവെറ്റ സ്വത്ത് വന്ന് ചേരുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ വീട്ടിലുള്ള നെഗറ്റീവായിട്ടുള്ള എനർജി എല്ലാം.

   

ഇല്ലാതാക്കുന്നത് സഹായിക്കുന്നതാണ് എപ്പോഴും നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള എനർജി എല്ലാം തന്നെ അബ്സോർബ് ചെയ്യുകയും അതുവഴി നല്ല ഒരു പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള എനർജി ലഭിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ഈ ദീപം എല്ലാ ദിവസവും ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നവർക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നതാണ് അല്ല എങ്കിൽ വെള്ളിയാഴ്ച ദിവസം മുമ്പ് ഉപ്പ് ദീപം കൊളുത്താൽ കഴിയുന്നതാണ് ഇത് കൊളുത്തുന്നത് വഴി ഐശ്വര്യം സമ്പത്തും പടിപടിയായി തന്നെ വന്നുചേരുന്നത് തന്നെയാണ് പണം എന്നുള്ളത് മനുഷ്യരായി പിറന്ന ഓരോരുത്തർക്കും തന്നെ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു ഘടകം തന്നെയാണ് അവരുടെ.

ആശയങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ആഗ്രഹങ്ങൾ നിറവേറണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പണംകൂടിയ തീരും വിവാഹം ഉയർന്ന വിദ്യാഭ്യാസം എങ്ങനെയുള്ള എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങൾ എല്ലാം തന്നെ സാധിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പണം കൂടിയേതീരൂ പണമെന്നുള്ളത് എല്ലാവരും കഷ്ടപ്പെട്ട് സമ്പാദിക്കുന്നത് തന്നെയാണ് പക്ഷേ സമ്പാദിക്കുന്ന പണം മുകളിൽ നിൽക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ചില ആളുകൾക്ക് ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള.

ചിലവുകളെല്ലാം വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് അങ്ങനെയുള്ള ചിലവുകൾ എല്ലാം തന്നെ ഈ ഒരു ദീപം തെളിയിക്കുന്നത് വഴി കുറയുന്നത് തന്നെയാണ് രീതിയിൽ സാലറി വാങ്ങുന്നവരുടെ കൈകളിൽ പോലും ചിലപ്പോൾ അവരുടെ ശമ്പളത്തിൽ ഒരു വിധം അവർ സൂക്ഷിക്കും ഷിജി അങ്ങനെ സാധിക്കണം എന്നില്ല ഇപ്പോൾ പൈസ ഉണ്ട് എങ്കിലും ആരോഗ്യമില്ല എങ്കിൽ ഇതൊന്നും തന്നെ നമുക്ക് അനുഭവിക്കാൻ സാധിച്ചു എന്ന് വരില്ല ഈ ഒരു ഉപ്പ ദീപം തെളിയിക്കുന്നത് വഴി തന്നെ നമ്മൾ ആരോഗ്യം ഐശ്വര്യം സമ്പത്ത് തുടങ്ങിയ എല്ലാം തന്നെ ലഭിക്കുന്നത് തന്നെയാണ് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.