വെള്ള ശംഖ് പുഷ്പം ഒരു ചട്ടിയിൽ ഈ ഭാഗത്ത് വളർത്തിയാൽ, വരാൻ പോകുന്നത് അതി സബന്ന യോഗം

നമ്മുടെ വീട് നമ്മുടെ വാസത്ത സ്ഥലം മാത്രമല്ല മറിച് നമ്മളെ സംരക്ഷിക്കുകയും മനസ്സമാധാനവും സന്തോഷവും എല്ലാം നൽകുന്ന കൂടിയാണ് ഇതുകൊണ്ടുതന്നെ വീട് ആകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ പല തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളും ചെയ്യേണ്ടതാണ് പലതരത്തിലുള്ള വസ്തുക്കളുടെയും സാന്നിധ്യം എല്ലാം ഉണ്ടാക്കേണ്ടത് ആകുന്നു അനിവാര്യം തന്നെയാണ് എന്നതിന് പറയാം അത്തരത്തിൽ ധർമ്മങ്ങളെല്ലാം തന്നെ നിർബന്ധം ആയിട്ടും വീടുകളിൽ വളരെ അത്യാവശ്യമായിട്ടും.

   

പറയുന്ന ഒരു വസ്തു തന്നെയാണ് തുളസി വീടുകളിൽ ഉണ്ട് എന്നാണ് എങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ആ വീടിനെ ഐശ്വര്യവും അനുഗ്രഹവും എല്ലാം നൽകുന്ന സസ്യമാണ് എന്ന് തന്നെ പറയാം കൂടാതെ തന്നെ പലതരത്തിലുള്ള സസ്യങ്ങളും നമ്മൾ വീടുകളിൽ വളർത്തുന്നു ഇവ വീടിന് അഴകും അതേപോലെതന്നെ സൗന്ദര്യവും നൽകുന്നതിനോടൊപ്പം തന്നെ വീടുകളിൽ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഊർജം നിറയ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്നതാണ് ഇത്തരത്തിൽ ഒരു പുഷ്പം.

തന്നെയാണ് ശങ്ക് പുഷ്പം എന്ന് പറയുന്നത് ഏവർക്കും നീല ശങ്ക് പുഷ്പത്തെ കുറിച്ച് അറിയാവുന്നത് തന്നെയാണ് ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോകൾ ഇതിനെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാകുന്നു ചങ്ക് പുഷ്പത്തിന് പ്രാധാന്യം എല്ലാം ഉണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യം നമ്മൾ ഓർക്കേണ്ടതാണ് ശങ്ക് പുഷ്പത്തെക്കുറിച്ചും ഇവപ്രകാരമാണ് ശ്രദ്ധിക്കണം അതായത് എന്തെല്ലാം തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം എന്നതിനെക്കുറിച്ചും ഈ ചെടിയോടൊപ്പം തന്നെ മറ്റൊരു ചെടി വളരുകയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വന്നുചേരുന്ന സൗഭാഗ്യങ്ങളെ കുറിച്ചും ഈ വീഡിയോയിലൂടെ വളരെ വ്യക്തമായി തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.