കാക്ക വീട്ടിൽ അ.പക.ടം നടക്കാൻ പോകും മുൻപ്, നൽകുന്ന സൂചനകൾ

ജീവിതത്തിൽ നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ അത് നല്ല കാര്യമായാലും മോശമായിട്ടുള്ള കാര്യമായാലും പ്രതർക്കന്മാർക്ക് അത് മുൻകൂട്ടി തന്നെ അറിയാനായി സാധിക്കും എന്നാണ് ഗരുഡപുരണവും ശിവ പുരാണം എല്ലാം പറയുന്നത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ തന്നെ ഒരു കഷ്ടകാലം വരാനായി പോവുകയാണ് ഒരു അപകടമെല്ലാം സംഭവിക്കാനായി പോവുകയാണ് ഒരു ആപത്ത് സംഭവിക്കാനായി പോവുകയാണ് എന്തിനേറെ പറയുന്നു ഒരു മരണം പോലും സംഭവിക്കാൻ പോവുകയാണ്.

   

മുൻകൂട്ടിക്കൊണ്ട് പിതർക്കും മാർക്ക് ലോകത്തിരുന്ന് അറിയാനായി കഴിഞ്ഞതാണ് ആരാണ് പിതൃക്കൻ മ്മാര് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് മുമ്പേ ജീവിച്ച് നമുക്ക് തലമുറകൾ കൈമാറിക്കൊണ്ട് മടങ്ങി പോയിട്ടുള്ള ഇവരുടെ പൂർവികർ അവരൊക്കെ പിതൃലോകത്ത് ഇരുന്നു കൊണ്ട് തന്നെ ഈ കാര്യങ്ങൾ എല്ലാം തന്നെ മുൻകൂട്ടി തന്നെ അറിയാനായി കഴിയുന്നതാണ് അവരുടെ പിൻമുറക്കാർ ആയിട്ടുള്ള നമുക്കൊരു ആപത്ത് വരുമ്പോൾ നമുക്ക്.

ഒരു അപകടം സംഭവിക്കുബോൾ ഒരിക്കലും അടങ്ങിയിരിക്കില്ല അവരാവിവരം നമ്മെ മുൻകൂട്ടി തന്നെ അറിയിക്കാനായി ആ അപകടത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ മുൻകൂട്ടി തന്നെ നമുക്ക് രക്ഷ നേടാൻ ആയിട്ട് ഒരു വിവരം നമ്മുടെ ഭൂമിയിലേക്ക് തങ്ങളുടെ ദൂതുമായിട്ട് വരുന്ന കാക്കളിലൂടെ അറിയിക്കുന്നതാണ് കാക്ക എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷി എന്നാണ് ഹൈന്ദവ വിശ്വാസങ്ങളെല്ലാം തന്നെ പൃതൃർ ലോകത്തെ പക്ഷി എന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത് ഇതര.

ലോകത്തുനിന്ന് പിതൃക്കന്മാരുടെ ദൂതുമായിട്ട് തന്നെ ഈ ഒരു വിവരവുമായിട്ട് തന്നെ ഭൂമിയിലേക്ക് നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും ഭവനങ്ങളിലേക്ക് തന്നെ വീടുകളിലേക്ക് തന്നെ കടന്നുവരുന്ന ഒരു പക്ഷിയാണ് കാക്ക നമ്മുടെ വീട്ടിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ മാരുടെ വാങ്ങിയിട്ടുള്ള കൈയിൽ നിന്നും വാങ്ങിയിട്ടുള്ള ദൂത് മാറാനായിട്ട് നമ്മുടെ കക്കാ ഒരു പാട് ലക്ഷണങ്ങളും അതുപോലെതന്നെ ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.