വീട്ടിൽ മരിച്ച വ്യക്തി ഉപയോഗിച്ച ഈ ഒരേ ഒരു വസ്തു സൂക്ഷിക്കരുത്, ഇനിയും ഈ കാര്യം അറിയാതെ പോകരുത്

പറയാൻ പോകുന്ന പ്രധാനമായിട്ടും മൂന്നു കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ മെസ്സേജുകൾ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ചെയ്തു തെരഞ്ഞെടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് പറയാനുള്ള കാരണം അത്രത്തോളം പ്രശസ്തമായ ചോദ്യമാണ് ആളുകൾ മെസ്സേജിലൂടെ തന്നെ ഇവിടെ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇതിനൊന്നാമതായി പറയാനുള്ളത് മരിച്ച ആളെ ഉപയോഗിച്ചുള്ള വസ്തുക്കൾ നമുക്ക് ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവർക്ക് ഉപയോഗിക്കാനായി പാടുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളതാണ് തീർച്ചയായിട്ടും ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്.

   

പറയാനുള്ള കാരണം മരിച്ച വ്യക്തിയുടെ അവയവങ്ങൾ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ആളുകളിൽ ട്രാൻസ്പ്ലാന്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ആ വ്യക്തി ഉപയോഗിച്ച സാധനങ്ങൾ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നതിൽ യാതൊരു വിധത്തിലുള്ള തെറ്റുമില്ല എന്ന് തന്നെ പറയാം ഉദാഹരണമായി പറഞ്ഞാൽ ആഭരണം പാത്രങ്ങൾ വസ്ത്രങ്ങൾ മുതലായവ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ സർവസേന തന്നെയാണ് എന്നാൽ ഇതിൽ പറയാനായി പോകുന്ന ആ ഒരു വസ്തു മാത്രം ഉപയോഗിക്കാൻ.

പാടില്ല വളരെ പിന്നാലെ വ്യക്തമായി തന്നെ ഞാൻ ഇവിടെ പറയുന്നതാണ് ഒരു മരണം സംഭവിച്ചുകഴിഞ്ഞാൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇതിന്റെ പ്രേസേനെസ്സ് അറിയപ്പെടുന്നത് എന്ന് പറയാനുള്ള കാരണം ഇവിടെ നോക്കുന്നത് തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ ഒരു നിസ്സാര കാര്യമല്ല വളരെ വലിയ രീതിയിൽ ആളുകൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ട് മരണപ്പെട്ട ആളുകളുടെ അബദ്ധമായിട്ടുള്ള ഒരു സാന്നിധ്യം ഒരു നിഴൽ പോലെ തന്നെ അനുഭവപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത്.

ഒരു ഐശ്വര്യ പോലെ സംസാരിക്കുന്നതായിട്ട് അവർക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് ആസിരി എന്നുള്ള വളരെ ആളുകൾ പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിനെക്കുറിച്ച് വ്യക്തമായിട്ട് തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് ഇത് മൂന്നാമത്തെ ആളുടെ മരിച്ചവരുടെ ആത്മാവിന് മോഷം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് എങ്ങനെ അറിയാനായി കഴിയും ഇതിനെക്കുറിച്ചും ഇതിൽ ഞാൻ ഇവിടെ പറയുന്നത് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ പറയുന്ന മൂന്നു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളെല്ലാം ആണ് ആളുകൾ ഇതിൽ മെസ്സേജിലൂടെ തന്നെ ഇവിടെ എഴുതി ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ആദ്യം തന്നെ എത്രത്തോളം ഇമ്പോർട്ട കാര്യങ്ങൾ മെസ്സേജ് ചെയ്ത ആ സ്ക്രൈബർമാർക്കും ഞാൻ നന്ദി പറയുന്നു ഇതിനെ കുറച്ചു കൂടുതലായി അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.