ആട് വളർത്തലിന് 1 ലക്ഷം രൂപവരെ ധനസഹായം

ഞാനും കുറച്ചു ദിവസമായിട്ട് ആട് വളർത്തുന്ന എന്തെങ്കിലും പ്രത്യേകിച്ച് നിബന്ധനങ്ങൾ ഉണ്ടോ ആർക്കെല്ലാം ആണ് അപേക്ഷ കൊടുക്കാനായി കഴിയുക എന്നുള്ളതെല്ലാം ഞാൻ ഇവിടെ.

   

അന്വേഷിച്ചു അത് വ്യക്തമായിട്ടുള്ള ഒരു വീഡിയോ തന്നെയാണ് ഞാൻ ഇന്ന് ഇവിടെ ഇതിലൂടെ പറയാനായി പോകുന്നത് വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക് ചെയ്യാനും മറ്റുള്ള ആളുകളിലേക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കല്ലേ.