വീട്ടിൽ ഈ 5 മൃഗങ്ങൾ വന്ന് കയറിയാൽ, കുതിച്ചുയരും സമ്പത്ത്!!

ശാസ്ത്രത്തിലും നിമിത്ത ശാസ്ത്രത്തിലും ലക്ഷ്മണ ശാസ്ത്രത്തിലും വസ്തു ഒരേ പോലെ തന്നെ പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ചില മൃഗങ്ങളുടെയും ചില ജീവികളുടെയും വീട്ടിലേക്കുള്ള വരവും കൊണ്ടുവരുന്ന സൗഭാഗ്യം നിർഭാഗ്യങ്ങളും എല്ലാം പറയുന്നത് ചില വീട്ടിലേക്ക് വന്നു കയറുന്നത് സ്വമേധ തന്നെ വന്നു കയറുന്നത് നല്ലകാലം വന്നു കേറുന്ന സമയത്താണ് അല്ലെങ്കിൽ ജീവിതത്തിൽ സർവ്വ ഐശ്വര്യം വല്ലോം വരാൻ പോകുന്നതിന്റെ സൂചന തന്നെയായിട്ടാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ചില ജീവികൾ വീട്ടിലേക്ക് വന്നു കയറുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത് എന്നാൽ മറ്റു ചില ജീവികൾ വീട്ടിലേക്ക്.

   

പ്രത്യേക സാഹചര്യത്തിൽ വന്നു കയറിയാൽ നാശം അല്ലെങ്കിൽ കഷ്ടകാലസമയം തുടങ്ങാൻ പോകുന്നതിന്റെ സൂചനയായിട്ടാണ് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ ഇവിടെ പറയാൻ ആയിട്ട് പോകുന്നത് ജീവികളാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് സൗഭാഗ്യങ്ങൾ ആയിട്ടും നിർഭാഗ്യങ്ങൾ ആയിട്ടെല്ലാം തന്നെ കടന്നുവരുന്നത് സൗഭാഗ്യമാണ് എങ്കിൽ അതിനെന്തെല്ലാമാണ് ഗുണങ്ങൾ എന്തെല്ലാമാണ് പ്രതിവിധികൾ എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്.

അപ്പോൾ ഏതെല്ലാം ജീവികളാണ് എന്തെല്ലാമാണ് അതിനുള്ള ഫലങ്ങൾ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഒന്ന് ഒന്നായിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം ആദ്യത്തെ ജീവി എന്ന് പറയുന്നത് നായ തന്നെയാണ് നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം നായ എന്ന് പറയുന്നതും ഭൈരവദേവന്റെ വാഹനം തന്നെയാണ് പഴയ പരിപാലിപ്പിക്കുന്നതും നായിക ആഹാരം വല്ലതും നൽകുന്നതും എല്ലാം തന്നെ വളരെ വലിയ രീതിയിൽ പുണ്യപരമായിട്ടുള്ള കാര്യമായിട്ടാണ് കണക്കാക്കപ്പെടുന്നത് നായയെ വീട്ടിൽ വളർത്തുന്നത് വളരെ ഉത്തമമായിട്ട് കാര്യം തന്നെയാണ് വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്നത് വീട്ടിൽ വളർത്തുകയാണ് എങ്കിൽ ദുഷ്ട ശക്തികളിൽ നിന്ന് എല്ലാം മോചനം നേടാൻ ആയിട്ട് ദുഷ്ട ശക്തികളെ എല്ലാം തന്നെ ഒരു പരിധി വരെ അത് എതിർത്തുനിൽക്കാൻ സഹായിക്കും എന്നുള്ളതാണ് വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്നത് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.