സകല നെഗറ്റിവിറ്റിയും മാറും, വീട്ടിൽ കല്ലുപ്പ് ഈ സ്ഥാനത്ത് വെക്കുക

ഞാനിവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത് കടുത്ത സാമ്പത്തികമായിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ പണം കൈകളിൽ നിൽക്കുന്നില്ല വെള്ളം പോലെ തന്നെ ചെലവായി പോകുന്നു കടം കയറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ചെയ്തിട്ടും കടം ഇല്ലാതാക്കാൻ ആയി കഴിയുന്നില്ല കടം കൊണ്ട് പൊറുതിമുട്ടിയിട്ടുണ്ട് അടുത്ത രീതിയിലുള്ള സാമ്പത്തികമായിട്ടുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടിലാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള വലിയ രീതിയിലുള്ള സബതിങ്ക ബുദ്ധിമുട്ടുകളെല്ലാം നേരിടുന്നവർക്കാണ്.

   

ഞാനിവിടെ ഇതിനെക്കുറിച്ച് പറയാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഇനി നമ്മൾ ഇത് ചെയ്യുകയാണ് എങ്കിൽ അതിന്റെതായിട്ടുള്ള ഒരു മാറ്റം നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലും നിങ്ങളുടെ സാമ്പത്തികമായിട്ടും നിലയിലും ഉറപ്പായിട്ടും തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത് തന്നെയാണ് നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം നമ്മുടെ ലക്ഷ്മി കടാക്ഷമുള്ള നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം വസിക്കുന്ന വസ്തു തന്നെയാണ് ഉപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്തുള്ള വീഡിയോകളിൽ ഞാൻ.

പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ലക്ഷ്മി ദേവി കടലിൽ നിന്നാണ് വന്നത് വന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ കടയിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന എല്ലാ വസ്തുക്കൾക്കും ലക്ഷ്മി ദേവിയുടെ സാന്നിധ്യം എല്ലാം ഉണ്ടാവുന്നതാണ് ചങ്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഉപ്പ് അതിങ്ങനെ കടൽയിൽ നിന്നും ലഭിക്കുന്ന എല്ലാ വസ്തുക്കളിലും ലക്ഷ്മിയുടെ സാന്നിധ്യം ഉണ്ടാകുന്നതാണ് ഉപ്പനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം തന്നെ എല്ലാത്തരത്തിലുള്ള ദുഷ്ട ശക്തികളിൽ നിന്നും മോചിപ്പിക്കാൻ ആയിട്ടുള്ള കഴിവുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് പറയപ്പെടുന്നത് ഉള്ള ഭാഗം.

എല്ലാത്തരത്തിലുള്ള ലക്ഷ്മി കടാക്ഷവും എല്ലാം നിറഞ്ഞ ഒരു സ്ഥലമാകും എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ എല്ലാം തന്നെ മുമ്പ് വീഡിയോകൾ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇന്നിവിടെ പരിഹാരമാർഗം ചെറിയൊരു പ്രയോഗം ചെയ്യുന്നതിനായിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് ഉപ്പ് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യമായിട്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു ബൗൾൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഗ്ലാസ് പത്രത്തിൽ തന്നെ ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.