ഈ ഒരു വസ്തു മഞ്ഞൾ പാത്രത്തിന്റെ അടിയിൽ വെക്കുക, സമ്പത്ത് പണം വന്ന് നിറയും കടങ്ങൾ തീരും

ലക്ഷ്മി ദേവി ഉള്ള 108 വസ്തുക്കളിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് തന്നെയാണ് മഞ്ഞൾ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ മഞ്ഞൾ ഒരിക്കലും തീരാൻ പാടില്ല വീട്ടിലെ അടുക്കളയിൽ മഞ്ഞൾ ഒരിക്കലും വലിയ പാടില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും അടുത്ത കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് അടുക്കളയിൽ ലക്ഷ്മി സാന്നിധ്യം അന്നപൂർണേശ്വരി ദേവിയുടെ സാന്നിധ്യം ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട പങ്കുവഹിക്കുന്നത് തന്നെയാണ് മഞ്ഞളും അതുപോലെതന്നെ.

   

ഉപ്പും എന്ന് പറയുന്നത് ഈ രണ്ടു വസ്തുക്കൾ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ അടുക്കളയിൽ ഇല്ലാതായി കഴിഞ്ഞാൽ ലക്ഷ്മി ദേവിയുടെ സാന്നിധ്യം വീട്ടിൽ ഇല്ലാതെയാകുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അർത്ഥം അതായത് ലക്ഷ്മിയുടെ സാന്നിധ്യം വീട്ടിലില്ല എങ്കിൽ നമ്മൾ ഇനി എത്രത്തോളം കഷ്ടപ്പാട് അനുഭവിച്ചാലും എത്രത്തോളം സമ്പാദിക്കാനായി ശ്രമിച്ചാലും ഐശ്വര്യവും സമൃദ്ധിയും ആ മനസ്സമാധാനവും സന്തോഷവും ഒന്നും തന്നെ ആ വീട്ടിൽ നിലനിൽക്കില്ല.

എന്നുള്ളതാണ് എത്രത്തോളം സമ്പാദിച്ചു കൊണ്ടുവന്നാലും വെള്ളം പോലെ തന്നെ തീർന്നു പോകുന്ന ഒരു അവസ്ഥ അല്ലെങ്കിൽ ഉപയോഗിക്കാനായി കഴിയാതെ രോഗം ദുരിതങ്ങൾ എല്ലാം നമ്മുടെ അടിമപ്പെടുത്തുന്ന അവസ്ഥ എല്ലാം വന്നുചേരും എന്നുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ പഴമക്കാരും.

മുത്തശ്ശിമാരും എല്ലാവരും പറയുന്നത് വീട്ടിൽ മഞ്ഞൾ പാത്രം ഏറ്റവും പവിത്രമായി തന്നെ സൂക്ഷിക്കണം ഏറ്റവും വളരെ വൃത്തിയോടുകൂടി തന്നെ സൂക്ഷിക്കേണ്ടതാണ് മഞ്ഞൾ എപ്പോഴും അര ഭാഗത്തിനും മുകളിലായിട്ട് മഞ്ഞൾ വീട്ടിൽ ഉണ്ടാകണം മഞ്ഞൾ ഇല്ലാതെ ആകരുത് വിട് മുടിയും എന്നുള്ളത് അതുപോലെതന്നെ മഞ്ഞൾ എന്ന് പറയുന്നത് നല്ല ഒരു ഔഷധം കൂടിയാണ് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.