ലക്ഷ്മി ദേവി വസിക്കാനും വീട്ടിൽ സമ്പത്ത് പെരുകാനും.. ഈ 1 കാര്യം ചെയ്‌താൽ അരിപാത്രത്തിൽ മതി !!!

അരി പാത്രത്തിൽ നമ്മൾ ഈ ഒരു കാര്യം ഞാൻ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ സമ്പത്ത് പിരുകയും ഐശ്വര്യം എല്ലാം നിറയുകയും കൂടാതെ തന്നെ ലക്ഷ്മി കടാക്ഷം ഒരു വീടായി തന്നെ നമ്മുടെ വീട് മാറുകയും ചെയ്യുന്നതാണ് അരി വെക്കുന്ന പാത്രം എന്നുള്ളത് ഈശ്വര ചൈതന് വളരെയധികം ഉള്ള ഒന്നുതന്നെയാണ് ധാന്യങ്ങൾ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നിറഞ്ഞിരുന്നുവെങ്കിൽ മാത്രമാണ് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ലക്ഷ്മി ദേവി വസിക്കുകയുള്ളൂ മാത്രവുമല്ല ദാരിദ്ര്യം അല്ല എങ്കിൽ പഞ്ഞും എന്നുള്ളത്.

   

ഒരുകാലത്തും ഉണ്ടാകുന്നതും അല്ല നമ്മുടെ അടുക്കളയിൽ ഏത് അളവിൽ ആണോ ധാന്യങ്ങളെല്ലാം നിറയുന്നത് അതേ അളവിൽ തന്നെ ആ വീട്ടിൽ ധനം എല്ലാം വന്നുചേരും എന്നുള്ളതാണ് വിശ്വാസം നമ്മുടെ വീട്ടിൽ സമ്പത്ത് എല്ലാം വർധിക്കുകയും ലക്ഷ്മിദേവി നിരന്തരമായി തന്നെ വന്ന വസിക്കുകയും എല്ലാം ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി അരി പാത്രത്തിൽ വയ്ക്കേണ്ടത് എന്താണ് എന്നുള്ളതാണ് ഇന്ന് ഞാൻ ഇവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത് വീട് എന്നുള്ളത്.

ലക്ഷ്മി കടാക്ഷം നേർന്നിട്ടുള്ള വീടാവണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ വീട്ടിലുള്ള എല്ലാ ആളുകളും വളരെ സന്തോഷത്തോടുകൂടി പട്ടിണിയും അതുപോലെതന്നെ ദാരിദ്ര്യവും ഇല്ലാതെ ഇരുവെങ്കിൽ മാത്രമാണ് ആ വീട്ടിലെ ലക്ഷ്മി കടാക്ഷമുള്ള വീട് ആയി മാറുകയുള്ളൂ ഒരു വീട്ടിൽ ലക്ഷ്മി കടാക്ഷം ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ.

ആ വീട് എക്കാലവും തന്നെ തമ്മിൽ സമൃദ്ധി ഉള്ളതായി മാറുന്നതാണ് അതുകൊണ്ടുതന്നെ അരി വെക്കുന്ന പാത്രം എന്നുള്ളത് വളരെയധികം നിസ്സാരമായി കാണേണ്ട ഒന്നല്ല നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ധാന്യങ്ങൾ അധികമായിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ ആ വീട്ടിൽ ലക്ഷ്മി ദേവി നിരന്തരമായി തന്നെ വസിക്കുന്നതാണ് അതുകൊണ്ടുതന്നെ അരിയിടുന്ന പാത്രവും ധാന്യങ്ങൾ ഇടുന്ന ടിന്നുകളാണ് എങ്കിലും ശരി ഒരു കാരണവശാലും അത് കാലിയാകാനായിട്ട് പാടുള്ളതല്ല ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.