പണം പലമടങായി പെരുകും.. നിങ്ങളുടെ പേഴ്സിൽ ഈ വസ്തുക്കൾ വെച്ചാൽ !!!

പുരുഷന്മാരും സ്ത്രീകളും ഒരേപോലെ തന്നെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു വസ്തുവാണ് പേഴ്‌സ് ചില പേഴ്സ് ചില ആളുകളുടെ കയ്യിൽ വന്നാൽ നല്ല ഒരു ഐശ്വര്യം തന്നെയായിരിക്കും അതിൽ പണം എല്ലാം കാണും എന്നാൽ ചില ആളുകൾക്ക് ആകട്ടെ ചില പേഴ്സ് കൈകളിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ എപ്പോൾ നോക്കിയാലും പണം ഉണ്ടാകില്ല എത്രത്തോളം അതിൽ പണം വെച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാലും അമിതമായിട്ടുള്ള ഓരോ ചെലവുകൾ എല്ലാം വന്നിട്ട് നമ്മുടെ പണം നിൽക്കുന്നതല്ല നമ്മൾ നിത്യവും ഉപയോഗിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പുറത്തുപോകുമ്പോൾ നമ്മൾ എപ്പോഴും തന്നെ കൊണ്ടുനടക്കുന്ന.

   

നമ്മുടെ മണി പേഴ്സ് എങ്ങനെയാണ് ലക്കി ആകുന്നത് എന്നുള്ളത് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം പണമുണ്ട് എങ്കിലും പ്രതീക്ഷിക്കാതെ ഓരോ ചെലവുകൾ എല്ലാം വന്ന് അതെല്ലാം തന്നെ അവസാനിക്കുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാം പേഴ്സിൽ എന്തെല്ലാം വസ്തുക്കൾ വച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ചെലവുകൾ എല്ലാം ഇല്ലാതാകും എന്നും നമ്മുടെ പേഴ്സിൽ പണം നിലനിൽക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം ഒന്നാമതായി തന്നെ പേഴ്സ് എപ്പോഴും തന്നെ വളരെ വൃത്തിയിൽ.

തന്നെ സൂക്ഷിക്കുക കാരണം വൃത്തിയുള്ള സ്ഥലത്ത് മാത്രമാണ് ലക്ഷ്മി ദേവി വസിക്കുക ഇല്ലാത്ത രസീത് കാലാവധി കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള സീത അതുപോലെതന്നെ സൂപ്പർമാർക്കറ്റിലെയും അനാവശ്യമായ ബില്ലുകൾ അതുപോലെതന്നെ ബെസ്റ്റ് ടിക്കറ്റ് ട്രെയിൻ ടിക്കറ്റ് അതുപോലെതന്നെ ഡേറ്റ് കഴിഞ്ഞ ടിക്കറ്റ് ഇതെല്ലാം തന്നെ പേഴ്സിൽ നിന്നും മാറ്റി കളയേണ്ടത് തന്നെയാണ് ഓരോ ദിവസവും രാവിലെതന്നെ പേഴ്സിൽ നിന്നും ആവശ്യമില്ലാത്ത പേപ്പറുകൾ.

എല്ലാം മാറ്റി നിന്നെ ക്ലീനായി തന്നെ സൂക്ഷിക്കേണ്ടതാണ് കീറിയ പേഴ്‌സ് സ്സിപ് വർക്ക് ചെയ്യാത്ത പേഴ്സ് ഉപയോഗിക്കാതെ തന്നെ ഒരു പേഴ്സ് വാങ്ങിക്കൊണ്ട് ഉപയോഗിക്കേണ്ടതാണ് ആളുകൾ പത്തും ഇരുപതും വർഷം തുടർച്ചയായി തന്നെ പേഴ്‌സ് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് കാരണം അവർക്ക് അതൊരു ലക്കി ആയിട്ടുള്ള ഒരു പേഴ്സ് ആയിരിക്കും ഉള്ള ആളുകൾക്ക് ആ ഒരു ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.