സർക്കാർ ധനസഹായം തിരിച്ചടവില്ല, ആട് വളർത്തലിന് 25,000 രൂപ

എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് ലോകം ഇന്നേവരെ കാണാത്ത തരത്തിലുള്ള സാമ്പത്തികമായ ബുദ്ധിമുട്ടിലൂടെയാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കടന്നു പോകുന്നത് മേഖലകളിലും.

   

സമിതി ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ എല്ലാം നേരിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എല്ലാ ആളുകളും ഒരുപാട് ആളുകൾ ബുദ്ധിമുട്ടുന്ന ഒരുപാട് കാഴ്ചകൾ കാണാൻ ആയിക്കഴിഞ്ഞത് ഒട്ടുമിക്ക ആളുകളും വൃത്തിക്ക് വേണ്ടി തന്നെ എന്തു മാന്യമായിട്ടുള്ള ജോലിയും ടയറാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു സാഹചര്യത്തിലാണ് കേരള ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.