ധനവനായി തിരികെ വരും, പുറത്ത് പോകുബോൾ ഇത് പേഴ്സിൽ വച്ച് പോയാൽ

പണം ഇല്ലാതെ ജീവിക്കുക എന്നുള്ളത് അസാധ്യം തന്നെയാകുന്നു മരണം നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ജീവിക്കുന്നത് വസിക്കുന്നത് കലിയുഗത്തിൽ ആകുന്നു കലിയുഗത്തിൽ പ്രത്യേകിച്ചും നമ്മൾ ഈ സത്യം തിരിച്ചറിയുക തന്നെ ചെയ്യേണ്ടതാകുന്നു ഉറങ്ങുമ്പോഴും ഉണരുമ്പോഴും നമ്മൾ നമ്മുടെ കൈകളിലെ പണം ചെലവായതിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുകയും പണം എത്ര ബാക്കിയുണ്ട് എന്ന് ചിന്തിക്കുകയും പലരും ബിസിനസ് ചെയ്യുന്നവർ തന്നെയാകുന്നു ഇങ്ങനെ ആണ്.

   

എങ്കിലും പണമായി ബന്ധപ്പെട്ട പല ചിന്തകളും എല്ലാം തന്നെ അവരുടെ മനസ്സിനുള്ളിൽ വന്നു ചേരുന്നത് ആകുന്നു വ്യാകുലതകൾ എല്ലാം ഇവർക്ക് സംഭവിക്കും എന്ന് തന്നെ പറയാം ചില ആളുകൾക്ക് ദിവസം വേതനം വാങ്ങുന്നവർ ആകുന്നു ചില ആളുകൾ മാസമാസം തന്നെ വളരെ കൃത്യമായി തന്നെ ശമ്പളം ലഭിക്കുന്നവരും ആകുന്നു ഏത് തരത്തിലുള്ള വ്യക്തികളാണ് എങ്കിലും ഈ ഒരു കാര്യം നമ്മൾ പുറത്തു പോകുമ്പോൾ നമ്മുടെ കൈകളിൽ.

അല്ലെങ്കിൽ പേഴ്സിൽ കരുതുന്നത് വളരെ ഉത്തമം തന്നെയാകുന്നു ഒരു കാര്യം ഏതാണ് എന്നുള്ളത് എങ്ങനെയാണ് ഇത്തരത്തിൽ വളരെ കൃത്യമായി തന്നെ ചെയ്യുവാനായി സാധിക്കുക എന്നുള്ളതും ഈ വീഡിയോയിലൂടെ നമുക്ക് വ്യക്തമായി തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഓരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കണം ഇത് പുറത്ത് പോകുമ്പോൾ മാത്രം ഈയൊരു കാര്യം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് തന്നെയാകുന്നു പേഴ്സ് അഥവാ ഒപ്പം തരത്തിലുള്ളതാണ്.

നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്ന് വിചാരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിനുള്ള വയറ്റാണ് നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എങ്കിൽ നിങ്ങൾ അറിയേണ്ടതായിട്ടുള്ള ഒരു വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ചുവന്ന നിറത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ പച്ചനിറത്തിലുള്ള പേഴ്സാണ് നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അഥവാ പണം സൂക്ഷിക്കുന്ന ആ ഒരു കാര്യം അല്ലെങ്കിൽ ചുമ്മാ നിറം ആണ് ഏറ്റവും ശുഭകരമായിട്ട് വരുന്നത് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.