ചുറ്റും അൽഭുതകരമായ മാറ്റങ്ങൾ കാണാം, ചിട്ടയോടെ ജപിച്ച് തുടങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ!!

ഈ ലോകത്തെ ചിരജിവികളും നമ്മോടൊപ്പം തന്നെ വസിക്കുന്നതാണ് ഇതിൽ ആശുപത്മാവിനെ പല ആളുകളും പലയിടങ്ങളിലും വച്ച് കണ്ടിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നു കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും വരുന്ന ക്ഷേത്രത്തെക്കുറിച്ച് വളരെ മുൻപ് ഞാൻ വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇവയുടെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ നൽകിയിട്ടുണ്ട് ചില ജീവിയായി തന്നെ ഭൂമിയിൽ വസിക്കുന്നു കലിയുഗ അവസാനത്തിൽ മാത്രമാണ് അദ്ദേഹത്തിന് മോക്ഷ പ്രാർഥ്യ ലഭിക്കുകയുള്ളൂ എന്നാണ്.

   

വിശ്വാസം എന്നാൽ മഹാദേവന്റെ രുദ്ര അവതാരമായിട്ടുള്ള ഹനുമാൻ സ്വാമി പ്രേതായുഗം മുതൽ തന്നെ ഭൂമിയിൽ ചില ജീവിയായി വസിക്കുന്നു തന്റെ സഹായത്തിനായി ഭഗവാൻ എപ്പോഴും വരുന്നു എന്നുള്ളതും വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്നു ശ്രീരാമസ്വാമിയെ സഹായിക്കാനായി മഹാദേവന്റെ രുദ്ര അംശം ആയിട്ടുള്ള സ്വാമി അവതരിച്ചു എന്നും വിഷ്ണു ഭഗവാന്റെ എല്ലാ അവതാരങ്ങളും അവതരിക്കുമ്പോൾ ഹനുമാൻ സ്വാമി ഭഗവാനേ.

സഹായിക്കു ഒപ്പം തന്നെ നിൽക്കുവാനും വേണ്ടിയാണ് ഭഗവാൻ എന്നും ചിരഞ്ജീവി തന്നെ ഭൂമിയിൽ വസിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് വിശ്വാസം വിഷ്ണു ഭഗവാന്റെ അവസാനത്തെ അവതാരമായിട്ടുള്ള കലക്കി അവതാര ഹനുമാൻ സ്വാമിയും അതുകൊണ്ടുതന്നെ കാത്തിരിക്കുന്നു എന്നും വിശ്വാസം ഉണ്ട് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ ഹനുമാൻ സ്വാമിയുടെ സാന്നിധ്യം അഥവാ സ്വാമിയുടെ പ്രത്യക്ഷ രൂപത്തെ അറിയുവാൻ സഹായിക്കുന്ന മന്ത്രതെ കുറിച്ച് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഇതിനെ കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.