കടം മാറാനും സാമ്പത്തിക ഉയർച്ചക്കും, ഇന്ന് മറക്കാതെ ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ മതി ചെയ്യെണ്ടത്..

ജ്യോതിശാസ്ത്രത്തിൽ അമാവാസിക്കും പൗർണമി വളരെ വിശേഷമായ സ്ഥാനമാണ് ഉള്ളത് ഇന്നത്തെ ദിവസം നമ്മൾ അടുത്തുള്ള കാര്യങ്ങൾ എല്ലാം നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതിലൂടെ തന്നെ വളരെയധികം ശുഭകരമാണ് എന്ന് തന്നെ പറയാം ഉപ്പിനെ വിശേഷപ്പെട്ട ഒരു സ്ഥാനം തന്നെയാണ് നമ്മൾ നൽകിയിട്ടുള്ളത് ഉപ്പ് ആ വീടുകളിൽ വയ്ക്കുന്നതിലൂടെ തന്നെ വളരെ വിശേഷപ്പെട്ട ഗുണങ്ങളെല്ലാം അതിന് വന്നുചേരുമായിട്ടു നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഊർജ്ജം.

   

എല്ലാം ഒഴിവാക്കാനായിട്ട് വളരെ പ്രത്യേകമായ കഴിവ് തന്നെയാണ് ഉള്ളത് ഇന്ന് അമാവാസി ദിവസം ഉപ്പ്മായി ബന്ധപ്പെട്ടു അടുത്തുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന വളരെ അധികം ശുഭകരം തന്നെയാകുന്നു ഈ കാര്യങ്ങൾ എന്തെല്ലാമാണ് എന്നുള്ളതും മനസ്സിലാക്കാം അമവാസിയുടെ ദോഷം കുറയ്ക്കാനായി ചന്ദ്രന്മാരെയാണ് പ്രീതിപ്പെടുത്തേണ്ടത് പിറന്നാൾ നക്ഷത്ര ദിവസം ആദ്യത്തെ പൂജ ചന്ദ്രപൂജയും നടത്തുന്ന വളരെ ശുഭകരമാകുന്നു സൂര്യ.

ചന്ദ്രദശ എല്ലാം വരുമ്പോൾ ചന്ദ്രന് വേണ്ട കർമ്മങ്ങൾ എല്ലാം ധനം ചെയ്യണം ഗ്രഹനിലയിൽ ചന്ദ്രന്റെ അപഹാരം നോക്കിയതിനുശേഷം മുത്ത് ധരിക്കുന്നത് മനോബലം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്ന തന്നെയാകുന്നു അമാവാസി ദേവത ആയിട്ടുള്ള കാളി ദേവിയുടെ പ്രീതിക്കായി തന്നെ പൂജകൾ നടത്തുന്നതും വളരെ ശുഭകരം തന്നെയാകുന്നതാണ് ഇന്നത്തെ ദിവസം കാക്ക വീടുകളിൽ.

വരുന്നതും ആഹാരം എല്ലാം നൽകുന്നതും വളരെയധികം ശുഭദിനം തന്നെയാണ് എന്ന് തന്നെ പറയാം സാധിക്കുന്ന ഏവരും ഇന്നത്തെ ദിവസം തന്നെ കാക്കയ്ക്ക് ആഹാരം വല്ലതും നൽകുന്നതും അതീവ ശുഭകരം തന്നെയാകുന്നു ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.